Volume 43 - Issue 1 - 33 - 41

Semen quality in 24693 Turkish men over a 16 year period (1995-2011)

24693 Türk Erkeğinde 16 Yıl Süresince (1995-2011) Semen Kalitesindeki Değişim


Studies reporting the sperm count as well as the sperm morphology and quality of Turkish men are limited with case reports and they do not build up a general consensus on this matter. Because of this reason, we evaluated any possible changes in semen quality parameters of Turkish normospermic men during the past 16 years. This is a retrospective study of 24693 men with semen data between 1995 and 2011. Semen quality was evaluated by individual and age dependent (age groups: 18-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-50) statistical analysis of semen volume, sperm concentration, total sperm count and motility. Considering all age groups, mean sperm concentration was found to be 73.2x106/mL. We also demonstrated that mean semen volume of Turkish men is 3.93 ±1.93 mL. C (+2) motility parameter significantly decreased in all age groups. Considering the high number of cases included and the duration studied, the present study is first in reporting Turkish men semen quality. 

Türk erkeklerinde sperm sayısı, sperm morfolojisi ve kalitesi hakındaki çalışmalar vaka raporları ile sınırlı olup semen kalitesi hakkında genel bir bilgi verememektedir. Bu nedenle çalışmamızda normospermik Türk erkeklerinde 16 yıl süresince semen kalitesindeki değişiklikler değerlendirmeye alınmıştır. Sunulan araştırma retrospektif bir çalışma olup 1995 ve 2011 yılları arasında 24693 erkeğe ait semen verileri değerlendirmeye alınmıştır. Semen kalitesi yaşa ve bireylere bağlı olarak semen hacmi, sperm konsantrasyonu, toplam sperm miktarı ve sperm hareketliliği istatistiksel olarak analiz edilerek değerlendirilmiştir (yaş grupları: 18-25, 26- 30, 31-35, 36-40, 41-50). Değerlendirme sonucunda tüm yaş gruplarında sperm konsantrasyonu 73.2x106/mL olarak bulunmuştur. Ayrıca Türk erkeklerinde semen hacmi 3.93±1.93 mL olarak belirtilmiştir. C (+2) hareketlilik değeri tüm yaş gruplarında dikkat çekici bir şekilde düşüş göstermiştir. Sunulan çalışma gerek kişi sayısı gerekse değerlendirilen yıllar göz önünde bulundurulduğunda Türk erkeklerinde semen kalitesinin değerlendirildiği ilk çalışma olma özelliğine sahiptir. Download Article in PDF (476.5 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University