Volume 42 - Issue 1 - 143 - 150

Thermal degradation of polymers and polymer blends

Polimerlerin ve polimer karışımlarının ısısal bozunması


Polymers and their blends undergo various thermal or radiation effects in areas of usage. Therefore, in the academic investigations and industrial applications, radiolysis and thermal degradation of polymers, polymer blends and mixed polymers is very important. In this study, recent studies on ther- mal degradation of heated and irradiated polymers and their blends being done by the second branch in left side of our polymer tree (Fig.1) are reviewed. The studies have been classified as preparation and investigation of graft copolymer structures with γ-rays, determination of gelation dose for γ-irradiated polymers, thermal degradation of γ-irradiated polymers, determination of thermal gelation points of polymers, comparison of various isothermal thermogravimetric methods and new compact method, and preparation and thermal degradation of maleic anhydride copolymers and terpolymers. 

Polimerler ve polimer karışımları uygulama alanlarında çeşitli ısısal etkilere veya yüksek enerjili ışın etkilerine maruz kalırlar. Bu yüzden, akademik araştırmalarda ve endüstriyel uygulamalarda polimerlerin ve polimer karışımlarının radyolizi ve ısısal bozunması çok önemlidir. Bu çalışmada, poli- mer ağacımızın soldan ikinci dalı tarafından, ısıtılmış ve ışınlanmış polimerlerin ve polimer karışımları- nın ısısal bozunması ile ilgili yaptıkları son çalışmalar gözden geçirilmiştir. Çalışmalar, γ-ışınları ile aşı kopolimerlerinin hazırlanması ve yapılarının incelenmesi, γ-ışınları ile ışınlanmış polimerlerin jelleşme dozunun belirlenmesi, γ-ışınları ile ışınlanmış polimerlerin ısısal bozunması, polimerlerin ısısal jelleşme noktasının belirlenmesi, çeşitli izotermal termogravimetrik yöntemlerin kıyaslanması,bu alanda yeni bir yöntem önerilmesi, maleik anhitrit kopolimer ve terpolimerlerin hazırlanması ve ısısal bozunması olarak sınıflandırılmıştır. Download Article in PDF (236.6 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University