Volume 42 - Issue 1 - 63 - 69

Preparation of collagen based composite materials with synthetic polymers for potential wound dressing applications

Potansiyel yara örtü uygulamaları için kollajen esaslı kompozit malzemelerin sentetik polimeler ile hazıranması


Collagen is very important part of the fibrous proteins in the living organism. Animal tissues, especially tendons main structure contain collagen. In this investigation, natural collagen (coll) modified with differ- ent synthetic monomers such as 2-hydroxy ethylmethacrylate (HEMA) and acrylamide (AAm) was prepared as p(Coll-co-HEMA) and p(Coll-co-AAm) composites to enhance collagen natural characteristics. Biocompatibility of the prepared interpenetrating polymeric network (IPN) was tested with MTT Assay and found biocompat- ible. Model drugs, such as Trimetoprim (TMP) and Naproxene (NP) were used as antibacterial active agents for release studies from the synthesized composite hydrogel-collagen IPN matrices. The drug-loaded IPN films release studies were carried out in bio-mimetic media. It was found that collagen-synthetic polymer matrices can be readily prepared and used for drug delivery system in the release of active agents, providing great po- tential in wound dressing applications. 

Kollajen yaşayan organizmada fibril proteinlerin önemli bir kısmıdır. Hayvan dokularında özellikle tendonla- rın ana yapısı kollajen içerir. Bu çalışmada doğal kollajen (coll) 2-hidroksil etilmetakrilat (HEMA) ve akrila- mid (AAm) gibi değişik sentetik monomerler ile modifiye edilerek p(Coll-ko-HEMA) ve p(Coll-ko-AAm) şekilde kollajenin doğal karakteristiklerini artırmak için kompozit olarak hazırlanmışlardır. Hazırlanan iç içe geçmiş ağ yapıların (IPN) biyouyumluluk testleri MTT assay ile yapılmış ve biyouyumlu bulunmuştur. Trimetoprim (TMP) and Naproksen (NP) gibi antibakterial aktif ajanlar model ilaç olarak kullanılmış ve sentezlenen kompozit- hidrojel-kollajen IPN matrikslerinden salım çalışmaları yapılmıştır. İlaç yüklenen IPN-filmleri salım çalışmaları biyomimetik ortamda yapılmıştır. Kollejen-sentetik polimer matrikslerinin kolayca hazırlanabildiği ve aktif ajan salımı için ilaç salım sistemi olarak kullanılabilirliği sonucu çıkarılarak yara örtü uygulamalarınnda büyük po- tansiyele sahip olduğu bulunmuştur. Download Article in PDF (355.0 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University