Volume 42 - Issue 1 - 1 - 7

Modification of cellulose by RAFT mediated graft copolymerization

RAFT aracılıklı aşı kopolimerizasyonu ile selülozun modifikasyonu


Cellulose is the most abundant organic material on the earth: it is the main constituent of plants, also pres- ent in bacteria, fungi, algae and even in animals. Despite all its advantageous properties like high strength, durability, thermal stability, biocompatibility, biodegradability, relatively low cost and low density, cellulose lacks some of the versatile properties of synthetic polymers. Therefore, chemical modification of the cellulose structure is necessary in most cases to overcome the existing drawbacks. The synthesis of cellulosic graft copolymers through the introduction of branches (grafts) of synthetic polymers that impart specific proper- ties onto the cellulose substrate is one of the key ways of modifying the physical and chemical properties of cellulose. The recent advances in the field of controlled radical polymerization (CRP) methods provide unique opportunities to tailor the surface properties of graft copolymers by controlling the graft length, the architec- ture and the composition. This study reviews our previous works investigating the modification of cellulose via graft copolymerization mediated by Reversible Addition Fragmentation chain Transfer (RAFT) polymerization, one of the most powerful CRP methods. 

Selüloz dünyada en sık bulunan organik maddedir: bitkilerin temel bileşenidir, bakterilerde, mantarlarda, alg- lerde ve hatta hayvanlarda bile bulunur. Yüksek derecede mukavemet, ısıl kararlılık, biyouyumluluk, biyobo- zunurluk, nispeten uygun maliyet ve düşük yoğunluk gibi avantajlı özellikleri olsa da, sentetik polimerlerin kimi kullanışlı özelliklerini taşımamaktadır. Bu nedenle, birçok durumda selülozun yapısının eksikliklerinin giderilme- si amacıyla modifiye edilmesi gerekmektedir. Selülozun kimyasal ve fiziksel özelliklerinin modifiye edilmesinde kullanılan önemli yollardan biri, istenilen özellikleri taşıyan sentetik polimer zincirlerinin (aşılarının) selüloz yapısına katılması suretiyle selülozik aşı kopolimerlerin sentezlenmesidir. Kontrollü radikal polimerizasyonu (CRP) alanındaki son gelişmeler, aşılanan zincirlerin uzunluklarının, yapısının ve bileşiminin kontrol edilmesiyle aşı kopolimerlerin yüzey özelliklerinin ayarlanması adına eşsiz imkanlar sağlamıştır. Bu çalışma, en başarılı CRP yöntemlerinden biri olan Tersinir Katılma-Ayrılma Zincir Aktarım (RAFT) polimerizasyonu aracılıklı aşı kopoli- merizasyonu ile selülozun modifikasyonunu inceleyen daha önceki çalışmalarımızı derlemektedir. Download Article in PDF (523.4 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University