Volume 42 - Issue 1 - 9 - 21

Effects of polysaccharide structural parameters on radiation-induced degradation

Polisakkaritlerin yapısal parametrelerinin radyasyonla uyarılmış bozunmasına etkisi


Especially, in last decade considerable attention has recently been directed to the modification and prepa- ration of low-molecular weight-fractions or oligosaccharides of kappa carrageenan, sodium alginate [1-4] and Chitosan [5-10] by radiation induced degradation in dry, and various concentrations in aqueous solutions in order to use mainly in the plant growth promoter, plant protectors and tissue engineering applications.

Neither in these radiation induced degradation studies of NaAlg, nor in other studies on the preparation of oligosaccharides of sodium alginate, Chitosan, galactomannans as the plant growth promoter and plant pro- tectors [10-12] the effect of structural parameters of polysaccharide type natural polymers was considered by the authors. By the recent studies Şen et al., [13-15], this deficiency in the literature was filled and the effects of the structural parameters of some polysaccharide on the radiation-induced degradation are explained in details. All these recent studies are summarized in this review. 

Özellikle son on yılda kappa karragenan, sodyum aljinat [1–4] ve kitosan’ın [5–10] düşük molekül ağırlıklı fraksiyonlarının ya da oligosakkaritlerinin katı halde ve farklı çözelti derişimlerinde radyasyonla hızlandırıl- mış bozunma ile hazırlanması, modifikasyonu ve hazırlanan bu fraksiyonların bitki büyütme hızlandırıcısı, bitki koruyucusu olarak ve doku mühendisliği uygulamalarında kullanılmasına yönelik yoğun bir ilgi vardır.

Ancak ne polisakkaritlerin radyasyonla uyarılmış bozunma çalışmalarında ne de sodyum aljinat, kitosan, galaktomannan oligosakkaritlerinin bitki büyütme hızlandırıcısı ve bitki koruyucusu olarak hazırlanması konu- sunda [10-12] yapılan diğer çalışmalarda polisakkarit’in yapısal parametrelerinin etkisi konusu bugüne kadar yazarlar tarafından dikkate alınmamıştır. Şen ve arkadaşları tarafından yapılan son çalışmalarda [13-15] literatürdeki bu boşluk kapatılmış ve polisakkaritlerin radyasyonla uyarılmış bozunmasına yapısal parametrelerin etkisi ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Yakın zamanda yapılan tüm bu çalışmalar bu derlemede özetlenmiştir. Download Article in PDF (954.2 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University