Volume 41 - Issue 4 - 357 - 363

EGF and TNF-a levels and oxidative/ nitrosative stress in breast and non-small cell lung cancer patients

Meme ve küçük hücreli olmayan akciğer kanser, hastalarında EGF ve TNF-a düzeyleri ve oksidatif/nitrozatif stres


Malignant cells exhibit increased levels of intracellular reactive oxygen species (ROS) and altered levels of antioxidant molecules. The aim of this study was to evaluate the serum levels of some antioxidants, pro- ducts of lipid peroxidation and protein oxidation, growth factor and cytokine in the serum of breast and non- small cell lung cancer patients. This study includes 20 patients with breast cancer, 20 patients with non-small cell lung cancer and 20 healty subjects with no cancer as controls. Superoxide dismutase (SOD), glutathione (GSH), nitric oxide (NO), malonyldialdehyde (MDA), advanced oxidation protein product (AOPP), tumor necrosis factor-alpha (TNF-a) and epidermal growth factor (EGF) were measured in the serums. Increased levels of lipid peroxidation, protein oxidation and epidermal growth factor; low levels of NO and TNF-a were observed in cancer patients. Elevated GSH concentrations and decreased SOD activities were found in the serum of all the cancer groups. The results of our study suggest that enhanced oxidative damage altered the levels of these molecules in cancer patients. 

Malign hücreler yüksek hücre içi reaktif oksijen türleri ve değişmiş antioksidan molekülleri düzeyleri sergilerler. Bu çalışmanın amacı bazı antioksidanların, lipid peroksidasyonu ve protein oksidasyonu ürünlerinin, büyüme faktörü ve sitokinin serum düzeylerini değerlendirmektir. Çalışma 20 meme kanserli, 20 küçük hücreli olmayan akciğer kanserli hasta ve 20 sağlıklı kişiden oluşmuştur. Serumlarda süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon (GSH), nitrik oksit (NO), malondialdehit (MDA), ileri oksidasyon protein ürünü (AOPP), tümör nekroz faktör-alfa (TNF-a) ve epidermal büyüme faktörü (EGF) ölçülmüştür. Kanser hastalarında yüksek lipid peroksidasyonu, protein oksidasyonu ve epidermal büyüme faktörü düzeyleri; düşük NO ve TNF- düzeyleri gözlenmiştir. Bütün kanser gruplarında artmış serum GSH derişimi ve azalmış SOD aktiviteleri bulunmuştur. Çalışmamızın sonuçları artmış oksidatif hasarın kanser hastalarında bu moleküllerin düzeylerini değiştirdiğini öne sürmüştür. Download Article in PDF (76.1 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University