Volume 41 - Issue 4 - 331 - 339

Effects of exogenous polyamines on leaf area of sunflower grown in salinity stress

Tuzluluk stresi altında büyütülen ayçiçeği bitkilerine dışsal uygulanan poliaminlerin yaprak alanına etkisi


This study investigated the effects of polyamines, which were applied exogenously in growth period of sunflo- wer (Helianthus annuus L. cv. Santafe) plants grown, under controlled conditions, on leaf pairs and total leaf surface area. Salt was used in 3 different concentrations (50, 100 and 200 mM NaCl) and also, spermine, spermidine and putrescine was applied in 3 levels (0.01, 1 and 2 mM). The leaf and stems of sunflower plants grown in salt culture solutions in Hoagland and at various concentrations for 45 days were sprayed with polyamine solution every other 3 days and 8 times in total as from the 15th day.

The total leaf areas and areas of leaf pairs decreased depending on increasing salt concentration. Sper- mine, spermidine and putrescine sprayed to plants were able to show positive effect only under specific and limited conditions. Putrescine was determined to be the most effective polyamine in removing the inhibitory effect of salt on leaf area. 

Bu çalışmada kontrollu iklim koşullarında büyütülen ayçiçeği (Helianthus annuus L. cv. Santafe) bitkilerinin büyüme döneminde uygulanan dışssal poliaminlerin yaprak çiftleri ve total yaprak yüzey alanı üzerine etkileri çalışılmıştır. Çalışmada 3 farklı tuz derişimi (50, 100 ve 200 mM) ile üç farklı düzeyde (0.01, 1 ve 2 mM) putresin, spermin ve spermidin kullanılmıştır. Hoagland ve değişik konsantrasyonlardaki tuzlu kültür çözeltilerinde 45 gün büyütülen ayçiçeği bitkilerinin yaprak ve gövdelerine 15. günden itibaren 3`er gün arayla toplam 8 kez poliamin çözeltisi püskürtülmüştür.

Total yaprak alanı ve yaprak çifti alanları artan tuz derişimine bağlı olarak azalmıştır. Bitkilere püskürtülen Spermin, Spermidin ve Putresin kültür ortamına eklenen tuz ve poliamin düzeyine bağlı olmak üzere sadece belirli ve sınırlı koşullarda olumlu etki gösterebilmiştir. Tuzun yaprak alanı üzerinde yapmış olduğu engelleyici etkiyi kaldırabilmek açısından en etkili poliamin Putresin olarak tespit edilmiştir. Download Article in PDF (144 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2021 Hacettepe University