Volume 40 - Issue 2 - 195 - 212

Endemic Plants and Their Threat Categories of Muğla Province (Turkey)

Muğla İli Endemik Bitkileri ve Tehlike Kategorileri (Türkiye)


This study aimed to identify endemic plants distributed in Muğla province (Western Mediterranean region of Turkey), which is in the C1 and C2 squares according to P.H. Davis. The results of the botanical investigations have been performed so far showed that 414 endemic taxa within 161 genera of 45 families were distributed in Muğla province. 40.6% (168 taxa) of these were reported for the first time as new taxa. While 300 (72.5%) of the endemic taxa, distributed in Muğla province, are the members of Mediterranean phytogeographic region, 26 taxa (6.3%), 2 taxa (0.4%) and 1 taxon (0.2%) of them are belong to Irano-Turanian, Euxine and Euro- Siberian phytogeographic regions, respectively. The remaining 85 taxa (20.6%) are widely distributed or not to be specified to any phytogeographic region. While the families rich in endemic taxa are Asteraceae (51 taxa), Lamiaceae (50 taxa), Caryophyllaceae (42 taxa), Scrophulariaceae (31 taxa) and Liliaceae (30 taxa), the genus rich in endemic taxa are Verbascum (21 taxa), Centaurea (17 taxa), Crocus (11 taxa), Astragalus (10 taxa), Silene (10 taxa) and Arenaria (10 taxa). According to the threat categories assigned by IUCN in Red Data Book of Turkish Plants, the 47.1% (195 taxa), 15.2% (63 taxa), 13.8% (57 taxa), 11.6 % (48 taxa), 11.4% (47 taxa) and 0.5% (2 taxa) of the endemic taxa distributed in Muğla province are categorized as LC, EN, VU, CR, NT and DD respectively. 

Bu çalışma, P.H.Davis’e göre C1 ve C2 karelerinde bulunan Muğla İli sınırları içerisinde yayılış gösteren endemik bitkileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmalar sonucunda Muğla İli’nde yayılış gösteren 45 familyaya ait 161 cins ve 414 endemik takson belirlenmiştir. Bu taksonlardan %40.6’sı (168 takson) ilk defa araştırma alanından tanımlanmıştır. Endemik taksonların 300’ü (%72,5) Akdeniz, 26’sı (%6.3) İran-Turan, 2’si (%0.4) Öksin ve 1’i (%0.2) Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesine aittir. Geriye kalan 85 takson (%20.6) ise geniş yayılışlı ya da fitocoğrafik bölgesi bilinmemektedir. Endemik taksonlar içerisinde en zengin familyalar sırasıyla; Asteraceae (51 takson), Lamiaceae (50 takson), Caryophyllaceae (42 takson), Scrophulariaceae (31 takson) ve Liliaceae (30 takson)’dir. En zengin cinsler ise sırasıyla; Verbascum (21 takson), Centaurea (17 takson), Crocus (11 takson), Astragalus (10 takson), Silene (10 takson) ve Arenaria (10 takson)’dır. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’ndaki IUCN tehlike kategorilerine göre araştırma alanında yayılış gösteren endemik taksonların %47.1’i (195 takson) LC, %15.2’si (63 takson) EN, %13.8’i (57 takson) VU, %11.6’sı (48 takson) CR, %11.4’ü (47 takson) NT ve %0.5’i (2 takson) DD kategorisindedir. Download Article in PDF (623.9 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University