Volume 40 - Issue 2 - 183 - 194

Bioengineering Functional Copolymers. XX. Synthesis of Novel Anticancer Active Poly(maleic anhydride-alt-2-vinyl-1,3-dioxolane) and its Organoboron Amide-Ester Branched Derivatives ​

Biyomühendislik Fonksiyonel Kopolimerleri. XX. Yeni Antikanser Aktif Poli(maleik anhidrid-alt-2- vinil-1,3-dioxolan) ve Organoboron Amid-Ester Dallanmış Türevleri


Novel bioengineering alternating copolymer and its organoboron amide and a-hydroxy-w- methoxypoly(ethylene oxide) (PEO) branched derivatives were synthesized by (1) complex-radical alternating copolymerization of two non-homopolymerizable in chosen reaction conditions monomers such as maleic anhydride (MA) and 2-vinyl-1,3-dioxolane (VDO), (2) amidolysis of synthesized poly(MA-alt-VDO) with 2-aminoethyldiphenylboronate and (3) esterification-grafting of organoboron copolymer with PEO. The complex-formation (Kc) and the monomer reactivity ratios (r1 and r2 copolymerization constants), structure and composition of the synthesized copolymers were characterized by chemical (alkali titration), FTIR-ATR and NMR spectroscopy, TGA-DSC thermal analysis methods. Cytotoxicity found as having an order as organoboron branched PEO copolymer < poly(MA-alt-VDO) < organoboron copolymer of these novel copolymers containing a combination of ionizable, hydrophilic/hydrophobic, organoboron, carboxyl-amide-ester-ether groups, toward HeLa cells was investigated. 

Yeni biyomühendislik alternatif kopolimerinin ve organobor amid ve a-hidroksi-w-metoksi-poli(etilen oksit) (PEO) ile dallanmış türevlerinin sentezi, (1) Seçilen reaksiyon şartlarında homopolimerleşmeyen maleik anhidriti (MA) ve 2-vinil-1,3-dioksolan (VDO) monomerlerinin kompleks-radikal alternatif kopolimerizasyonu, (2) sentezlenen poli(MA-alt-VDO) makromoleküllerinin 2-amino-etildifenilboronat ile amidolizi ve (3) PEO ile esterleşmesi yöntemleri kulllanarak gerçekleştirilmiştir. Monomerlerin kompleks oluşumu (Kc) ve kopolimerleşme sabitleri (r1 ve r2), çok fonksiyonel gruplar içeren kopolimerlerin yapısı, içeriği ve ısısal özellikleri kimyasal analiz (alkali titrasyon), FTIR-ATR and NMR spektroskopisi ve TGA-DSC ile karakterize edilmiştir. İyonize olabilen, hidrofilik/hidrofobik, organobor, anhidrit-karboksil-amid-ester-eter gibi gruplar içeren bu kopolimerlerin HeLa hücrelerine sitotoksik etkisi araştırılmış ve organobor-PEO kopolimer < poli(MA- alt-VDO) < organobor kopolimer sırasında olduğu belirlenmiştir. Download Article in PDF (1.7 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University