Volume 40 - Issue 1 - 105 - 110

The Relationship Between Stocking Density and Sorbitol Dehydrogenase Activity in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Tissues ​

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Dokularında Stok Yoğunluğu ve Sorbitol Dehidrogenaz Aktivitesi Arasındaki İlişki


It is well known that almost all the reactions are catalyzed by enzymes in metabolism of living beings. Environmental conditions leads to very significant changes in living metabolism including fish. These changes may be genetic, hormonal, enzymatic and other physiological defects. The aim of this study was to assess the effects of increasing stock density on the activity of sorbitol dehydrogenase enzyme in liver, muscle, gill and kidney tissues of rainbow trout. Fish were reared at different stock densities (15 kg/m3, 20 kg/m3, 25 kg/m3 and 30 kg/m3), and after adaptation period of 30 days, the experiment was carried out for two months. Stock density of the control group was 15 kg/m3. Increasing stock density caused significant inhibition of sorbitol dehydrogenase enzyme. Overall results indicate that increasing stock density significantly blocks the SDH activity in rainbow trout tissues and that this might cause undesirable results by disrupting physiological balance as inhibition of this enzyme leads to sorbitol accumulation. 

Canlı metabolizmasındaki hemen hemen bütün reaksiyonların enzimler tarafından katalizlendiği iyi bilinir. Çevresel şartlar, balıklarıda içine alan canlı metabolizmalarında önemli değişikliklere yol açar. Bu değişiklikler, genetic, hormonal, enzimatik, ve diğer fizyolojik eksiklikler olabilir. Bu çalışmanın amacı, artan stok yoğunluğunun gökkuşağı alabalığının karaciğer, kas, solungaç, böbrek sorbitol dehidrogenaz enzimi üzerine etkilerini belirlemektir. Balıklar farklı stok yoğunluklarında (15 kg/m3, 20 kg/m3, 25 kg/m3 ve 30 kg/ m3) beslendi ve 30 günlük adaptasyon süresi sonunda deney iki ay boyunca uygulandı. Kontrol grubunun stok yoğunluğu 15 kg/m3’tür. Artan stok yoğunluğu SDH enziminin önemli oranda inhibisyonuna neden oldu. Genel sonuçlar göstermektedir ki artan stok yoğunluğu gökkuşağı alabalık dokularındaki SDH aktivitesini önemli oranda engeller ve bu da enzimin inhibisyonuna bağlı olarak artan sorbitol miktarından dolayı fizyolojik dengede istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Böylece, enzimin inhibisyonu sorbitol birikimine öncülük eder ve fizyolojik dengenin bozulmasıyla istenmeyen sonuçlara sebep olur. Download Article in PDF (488.2 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University