Volume 40 - Issue 1 - 75 - 84

Ruthenium-initated Ring Opening Metathesis Polymerization of O-containing Norbornene Derivatives

O-içeren Norbornen Türevlerinin Rutenyum- başlatıcı ile Halka Açılımı Metatez Polimerizasyonu


In this study, several homobimetallic ruthenium complexes were synthesized by using monometallic ruthenium alkylidene complexes. The ligands in monometallic fractions were modified by phosphine, N-heterocyclic carbene and Schiff Base ligands. The effect of the ligands on formation of homobimetallic complexes and their ROMP (Ring Opening Metathesis Polymerization) activity were investigated. The synthesized complexes and ROMP polymers were characterized by 1H-NMR and FT-IR and the activity results were compared with corresponding monometallic analogs. 

Bu çalışmada, monometalik rutenyum alkiliden kompleksleri kullanılarak homobimetalik rutenyum kompleksleri sentezlendi. Ligandlardaki monometalik kısımlar fosfin, N-heterosiklik karben ve Schiff Bazı ligandları ile değiştirildi. Homometalik komplekslerin oluşumuna ligandın etkisi ve bunların ROMP (Halka Açılımı Metatez Polimerizasyonu) aktiviteleri araştırıldı. Sentezlenen kompleksler ve polimerler 1H-NMR ve FT- IR teknikleri ile tanımlandı ve aktivite sonuçları monometalik türlerle karşılaştırıldı. Download Article in PDF (972.8 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University