Volume 39 - Issue 4 - 403 - 411

A New Method for Paper Conservation: Triple Mixture of Methyl Cellulose, Carboxymethyl Cellulose and Nano-Micro Calcium Hydroxide Particles

Kâğıt Eserlerin Konservasyonunda Yeni Yöntem: Metil Selüloz, Karboksimetil Selüloz ve Nano-Mikro Kalsiyum Hidroksit Partikülleri Üçlü Karışımı


In this study, a new method was developed for combining deacidification and strengthening steps of paper conservation, by using triple mixture containing methyl cellulose, carboxymethyl cellulose and nano-micro calcium hydroxide particles in suitable ratios. This new method was developed by investigating the effects of the triple mixture at different ratios on deacidification and mechanical strength of paper samples before and after thermal ageing. It was observed that the triple mixture containing 1% (w/v) methyl cellulose, 1% (w/v) carboxymethyl cellulose and 1% (w/v) nano-micro calcium hydroxide particles neutralized acidic substitutes in paper, formed enough amount of alkaline reserve and increased tensile strength of paper by 100 %. The me- chanical strength of paper samples before and after thermal ageing was evaluated by tensile strength, folding endurance and whiteness tests. SEM pictures were also used for characterizations. The deacidification quality of new method was evaluated together with alkaline reserve, surface pH and pH of aqueous extracts. 

Bu çalışma ile, uygun oranda metil selüloz, karboksimetil selüloz ve nano-mikro kalsiyum hidroksit partikülleri içeren üçlü karışım kullanılarak, kâğıt konservasyonundaki deasidifikasyon ve sağlamlaştırma aşamalarını birleştiren yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Yeni yöntem, değişik oranlardaki üçlü karışımın, kâğıt örneklerinin ısıl yaşlandırma öncesi ve sonrası deasidifikasyonu ve mekanik dayanımı üzerine etkisi incelenerek geliştirilmiştir. %1(w/v) metil selüloz, %1(w/v) karboksimetil selüloz ve %1(w/v) nano-mikro kalsiyum hidroksit partikülleri içeren üçlü karışımın, kağıdın pH değerini 9 civarına çıkartarak kağıtta yeterli miktarda alkali rezerv oluşturduğu ve kağıdın çekme dayanımını %100 arttırdığı gözlemlenmiştir. Kâğıt örneklerin mekanik dayanımı; çekme dayanımı, katlama dayanımı ve beyazlık testleriyle değerlendirilmiştir. Ayrıca SEM fotoğrafları karekterizasyon için kullanılmıştır. Yeni yöntemin asitten arındırma özelliği ise alkali rezerv tayinleri, yüzey pH ve sulu ekstrakt pH analizleri ile değerlendirilmiştir. Download Article in PDF (1.0 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University