Volume 39 - Issue 3 - 257 - 264

Adsorption of Lead on to Poly(acrylamide- maleic acid)-Based Hydrogel Composites

Poli(Akrilamid-Maleik Asit) Temelli Hidrojel Kompozitlere Kurşun Adsorpsiyonu


In this study, adsorptive features of the hydrogel (PAA-MA) and composites (PAA-MA-B and PAA-MA-Z) were investigated for lead (Pb2+). Adsorption of lead on hydrogels and composites is studied by batch adsorption tecnique at 25ºC. In the experiments of the adsorption, the classical Lagmuir, Freundlich and Dubinin-Radushkevich (DR) models sorption models were fitted to the results. Isotherms were L and H type of Giles classification and evaluated with reference to Langmuir, Freundlich and Dubinin-Radushkevich (DR) models. PAA-MA-B had higher adsorption capacity than PAA-MA-Z for lead ion. To increase the adsorption capacity of Pb2+ ion preparing the PAA- MA hydrogel. It has also been observed with increasing B and Z content Pb2+ ion adsorption. The values of enthalpy and entropy changed were positive for lead ions for PAA-MA, PAA-MA-B and PAA-MA-Z. The negative free enthalpy change value indicated that the adsorption process is spontaneous in the sequence of PAA-MA > PAA-MA-B > PAA- MA-Z. Free energy values derived from DR model implied that the sorption process is the ion exchange. The reus- ability tests for Pb2+ for five uses proved that the composites were reusable after complete recovery of the loaded. 

Bu çalışmada, poliakrilamid-maleik asit hidrojel (PAA-MA) ve kompozitlerine (PAA-MA-B ve PAA-MA-Z) o kurşun adsorpsiyonu araştırıldı. Adsorpsiyon 25ºC’lik kesikli sistemde çalışıldı. Deneysel izotermlerin Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Radushkevich modellerine uyumundan türetilen parametreler bu ilgiyi kanıtlamıştır. Adsorpsiyonun derişimle değişiminin incelenmesi sonucu elde edilen izotermlerin tümünün Giles sınıflandırmasındaki L veya H tipte olduğu görülmüştür. PAA-MA-B kompoziti PAA-MA-Z kompozitinden daha iyi adsorpsiyon kapasitesine sahip olduğu görülmüştür. Adsorpsiyon kapasitesi hidrojeldeki B ve Z bileşenlerinin artması ile artış göstermektedir.Adsorpsiyon entalpi ve entropi değişim değerleri, adsorpsiyonun, araştırması yapılan tüm adsorbanlar için pozitif değerlidir. Serbest entalpi (ΔG) değerleri ise adsorpsiyon sürecinin beklenildiği gibi kendiliğinden yürüdüğünü göstermiştir (PAA-MA > PAA-MA-B > PAA-MA-Z). DR modelinden türetilen serbest enerji açısından da tüm adsorbanlar için kimyasal olduğunu kanıtlamıştır. Kompozitlerin yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili sonuçlar tekrar kullanılabilir olduğunu göstermiştir. Download Article in PDF (536 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University