Volume 39 - Issue 1 - 83 - 86

Thrombocyte Indices in Pediatric Age Group

Pediatrik Yaş Grubunda Trombosit İndisleri


Platelet (PLT) indices mean platelet volume (MPV), platelet hematocrit (PCT) and platelet distribution width (PDW) are probably the most ignored parameters by the clinicians. Although several studies held among different disease states, they do not have diagnostic value yet. Our aim was to determine the reference range of platelet parameters in venous blood samples of a population with an age range 6 months to 18 years in a hospital laboratory. This retrospective study consisted of 710 healthy children and the subjects were categorized into five groups according to their age. Age distribution of these groups was 6 months; 12 months; 18 months; 2-5 years and 6-18 years respectively. Our data revealed significant differences with regard to the MPV, PCT and PDW among the groups (p<0.001). Also, it was found that the increased PLT count was statistically associated with an elevated PCT value (r = 0.91, p < 0.0001) and the number of PLT correlated negatively with MPV (r = -0.38, p < 0.001). PDW showed a positive correlation with MPV (r = 0.3, p < 0.001), but negatively with PLT (r= -0.2) and PCT (r = -0.1) (p < 0.001). Our data revealed that determination of the PDW reference range is fundamental, and the association of this parameter with the platelet number and mean platelet volume may be used for the diagnosis and differentiation of several pathologies. 

Trombosit indisleri olan ortalama trombosit hacmi, trombosit hematokriti ve trombosit genişlik dağılımı, klinisyenler tarafından çok da dikkate alınmayan parametrelerdir. Her ne kadar bazı hastalıklarla ilişkileri belirtilmişse de, henüz tam bir tanı değeri bulunmamaktadır. Amacımız, trombosit parametrelerini 6 ay-18 yaş arası çocukluk çağı yaş grubunda dağılımlarını belirlemektir. Elde ettiğimiz veriler, trombosit sayısının artmasıyla, trombosit hematokrit değerinin arttığını (r = 0.91, p < 0.0001) ve buna karşın ortalama trombosit hacmiyle ters orantılı olduğunu göstermiştir (r = 0.3, p < 0.001). Trombosit genişlik dağılımı ortalama trombosit hacmi arasında doğru orantılı bir bağıntı varken (r = 0.3, p < 0.001), trombosit sayısı (r= -0.2) ve trombosit hematokriti (r = -0.1) ile arasında ters bir orantı bulunmaktadır (r = -0.1, p < 0.001). Verilerimiz trombosit dağılım genişliğinin temel olduğunu ve bazı hastalıklarda tanı ve ayırıcı tanıda kullanılabileceğini düşündürmektedir. Download Article in PDF (70 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University