Volume 51 - Issue 1 - 93 - 102

Preliminary Phytochemical Screening, GC-MS, FT-IR Analysis of Ethanolic Extracts of Rosmarinus Officinalis, Coriandrum Sativum L. and Mentha Spicata

GC-MS, FT-IR Analizi ile Rosmarinus Officinalis, Coriandrum Sativum L. ve Mentha Spicata’nın etanol ekstraktlarının Ön Fitokimyasal Taraması


Phytochemical and some proximate composition analysis was carried out on three (3) selected edible medicinal plants leaves which were believed to be of medicinal value and have physiological effects as anti-inflammatory, antibacterial, anti-pyretic, antioxidant, laxative etc. The significant aim of the research is to identify the phyto-components as well as compounds presents in the ethanolic extract of Mentha Spicata L. (Mint), Rosemarinus Officinalis (Rosemary), and Coriandrum Sativum (Coriander) using two different analytical methods, GC-MS, along with their functional groups using FT-IR. The GC-MS analysis reveals various compounds identified as major constituents and mostly all the compounds identified was found to possess medicinal properties. The data analysis from FT-IR spectrometry representing most of the strong absorptions bands which further indicates major functional groups such as aliphatic amines, alkanes, aromatic (primary and secondary) and carboxylic acids. While the preliminary phytochemical screening conducted indicates the presence of Flavonoids, Tannins, Triterpenoids, and Saponins from the ethanolic extracts of the plant extracts. Therefore the findings indicate that all the selected plant samples are potential sources of medicinal activities and can be applied in the field of phyto-medicine considering their diverse ethno-pharmacological importance.

Fitokimyasal ve bazı yakın bileşim analizleri, tıbbi ve fizyolojik değeri olduğuna inanılan anti-inflamatuar, antibakteriyel, anti-piretik, antioksidan, yumuşatıcı vb. etkileri olan üç (3) seçilmiş yenilebilir bitki yaprağı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın esas amacı Mentha spicata L (Nane), Rosemarinus officinalis (Biberiye) ve Coriandrum sativum (Kişniş)’in etanolik ekstraktında bulunan fito-bileşenlerin yanı sıra bileşikleri iki farklı analitik yöntem, GC-MS, ile birlikte fonksiyonel gruplar için FT-IR kullanarak tanımlamaktır. GC-MS analizi, ana bileşenler olarak tanımlanan çeşitli bileşikleri ortaya çıkarır ve çoğunlukla tanımlanan tüm bileşiklerin tıbbi özelliklere sahip olduğu bulunmuştur. FT-IR spektrometrisinden elde edilen veri analizi, alifatik aminler, alkanlar, aromatik (birincil ve ikincil) ve karboksilik asitler gibi ana fonksiyonel grupları da gösteren güçlü absorpsiyon bantlarını göstermektedir. Yapılan ön fitokimyasal tarama, bitkilerin etanolik ekstraktlarından Flavonoidler, Tanenler, Triterpenoidler ve Saponinlerin varlığını gösterir. Bu nedenle bulgular, seçilen tüm bitki örneklerinin potansiyel tıbbi aktivite kaynağı olduğunu ve çeşitli etno-farmakolojik önemi dikkate alınarak fito-tıp alanında uygulanabileceğini göstermektedir.Download Article in PDF (2 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University