Volume 50 - Issue 2 - 205 - 214

Cefuroxime Imprinted p(HEMATrp) Cryogels: Preparation, Characterization and Antibacterial Role

Sefuroksim Baskılanmış p(HEMATrp) Kriyojeller: Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Antibakteriyel Rolü


Both Gram-negative and positive bacterial strains are known as the most frequently responsible causative agents for wound infections. These infections can resulted in morbidity and mortality due to the severity. Antimicrobial agents have often been preferred to treat these infections. In this respect, Cefuroxime (CXM) belongs to the second-generation cephalosporins could be suggested against wound infections. In recent years, the designing of drug delivery systems has received interest and cryogels are promising tools for creating these systems. Their elastic nature, high macroporosity, absorption and releasing ability make these materials unique for drug delivery. Besides, the imprinting approach could be integrated into cryogelation and the resultant matrix can recognize target antimicrobial agent having high selectivity and sensitivity prepared along with an easy and cost-effective methodology. In the present study, CXM was imprinted onto Hydroxyethyl methacrylate (HEMA) based N-methacryloyl-l-tryptophan (MATrp) containing [p(HEMATrp)] cryogels. MATrp was used as the co-monomer for the preparation of CXM-p(HEMATrp) cryogels. Characterization experiments were performed to analyze the structure of prepared cryogels. Following drug loading and releasing assays, antimicrobial performances of CXM-p(HEMATrp) cryogels was investigated against Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis and Escherichia coli. In conclusion, CXM-p(HEMATrp) cryogels have been recommended as potential carriers for further biomedical applications.

Hem Gram negatif hem de Gram pozitif bakteriler, yara enfeksiyonlarından en sık sorumlu etkenler olarak bilinirler. Bu enfeksiyonlar, ciddiyetine bağlı olarak morbidite ve mortaliteye neden olabilirler. Söz konusu enfeksiyonları tedavi etmek için sıklıkla antimikrobiyal ajanlar tercih edilmektedir. Bu bakımdan ikinci kuşak sefalosporinlerden olan Cefuroxime (CXM) yara enfeksiyonlarına karşı önerilebilir. Son yıllarda, ilaç taşıma sistemlerinin tasarımı ilgi görmekte olup, kriyojeller bu sistemleri oluşturmak için umut verici araçlardır. Elastik yapıları, yüksek makro gözeneklilikleri, emilim ve salım kabiliyetleri, bu malzemeleri ilaç taşıma için benzersiz kılmaktadır. Ayrıca, moleküler baskılama yaklaşımı kriyojelasyona entegre edilebilir ve elde edilen matriks, kolay ve uygun maliyetli bir metodoloji ile birlikte hazırlanmış olup, yüksek seçicilik ve hassasiyetle hedef antimikrobiyal ajanı tanıma yeteneğine sahiptir. Bu çalışmada, CXM, Hidroksietil metakrilat (HEMA) temelli N-metakriloil-l-triptofan (MATrp) içeren [p(HEMATrp)] içeren kriyojellere baskılanmıştır. MATrp, CXM-p(HEMATrp) kriyojellerinin hazırlan- masında ko-monomer olarak kullanılmıştır. Hazırlanan kriyojellerin yapısını analiz etmek için karakterizasyon deneyleri yapılmıştır. İlaç yükleme ve salım çalışmalarının ardından, CXM-p(HEMATrp) kriyojellerin Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis ve Escherichia coli ‘ye karşı antimikrobiyal performansları incelenmiştir. Sonuç olarak, CXM-p(HEMATrp) kriyojeller, ileri biyomedikal uygulamalar için potansiyel bir taşıyıcı olarak önerilmektedir.Download Article in PDF (1.7 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University