Volume 49 - Issue 4 - 405 - 411

Effects of Smoke and Heat-Shock on Germination in Eight Perennial Reseda Species (Resedaceae)

Sekiz çok Yıllık Reseda (Resedaceae) Türünün Çimlenmesi Üzerine Duman ve Sıcaklık Şokunun Etkisi


Reseda is an understudied genus regarding germination ecology. We studied the germination response of eight perennial Reseda species to fire related cues by performing a germination experiment including two aqueous smoke treatments (at 1:5 and 1:20 concentrations), one heat shock (100°C for 5 min.) treatment, and two corresponding controls. Smoke slightly decreased germination percentage in R. aucheri ssp. rotundifolia and R. minoica, and the reduction in R. luteola was statistically significant (P < 0.01). In contrary, smoke promoted germination in R. coodei, R. globulosa, and R. orientalis slightly, and markedly in R. anatolica (from 3 to 11%; P = 0.055). Heat shock treatment did not affect the germination in three of four species tested, but significantly increased germination percentage in R. luteola in comparison to the control (P = 0.046). Consequently, there was no consistent germination response to smoke or heat shock in Reseda species studied. This study is the most comprehensive study tested fire-related germination of several Reseda species and provides the first germination results on seven Reseda species. Further studies that include more species and treatments would show a more completed figure for fire-related germination patterns in the genus Reseda.

 

Reseda çimlenme ekolojisi bakımından az çalışılmış bir cinstir. Bu çalışmada, sekiz çok yıllık Reseda türünün yangınla ilişkili sinyallere çimlenme cevabı, iki sulu duman uygulaması (1:5 ve 1:20 konsantrasyonlarında), bir sıcaklık şoku uygulaması (100°C’de 5 dakika) ve iki kontrol grubu içeren bir çimlenme deneyi gerçekleştirilerek araştırılmıştır. Duman, R. aucheri ssp. rotundifolia ve R. minoica’da yüzeysel bir şekilde, R. luteola’da ise istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde (P < 0,01) çimlenmeyi azaltmıştır. Bunun aksine, duman R. coodei, R. globulosa ve R. orientalis’de yüzeysel olarak, R. anatolica’da ise belirgin olarak (%3’den %11’e; P = 0.055) çimlenmeyi artırmıştır. Sıcaklık şoku uygulaması test edilen dört türün üçünün çimlenmesini etkilemezken, R. luteola’nın çimlenme yüzdesini kontrole göre belirgin olarak artırmıştır (P = 0.046). Sonuç olarak, çalışmada incelenen Reseda türlerinde duman ya da sıcaklık şokuna karşı tutarlı bir çimlenme cevabı gözlenmemiştir. Bu çalışma, çok sayıda Reseda türünün yangınla ilişkili çimlenmesini inceleyen en kapsamlı çalışmadır ve yedi Reseda türü için ilk kez çimlenme bulgusu sunmaktadır. İleride daha çok sayıda tür ve uygulama içerecek şekilde yapılacak çalışmalar, Reseda cinsinde yangınla ilişkili çimlenme örüntülerini daha kapsamlı bir şekilde ortaya koyacaktır.Download Article in PDF (1.2 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University