Volume 48 - Issue 5 - 459 - 481

Electrospun Nanofibers for Wound Dressing and Tissue Engineering Applications

Yara Örtüsü ve Doku Mühendisliği Uygulamaları için Elektro-eğirme ile Üretilen Nanolifler


Electrospinning has received tremendous attention in the fabrication of nanofibrous scaffolds over recent years and employed in different biomedical applications because of their biomimetic nature. Especially, the electrospun nanofibers exhibit several beneficial features including natural extracellular matrix (ECM), interconnected pores, large surface area, ease of functionalization and mechanical performance that holds huge importance in influencing the cell adhesion, differentiation and proliferation behaviour. To date, acknowledging the wide range of beneficial features, the electrospun nanofibers have been used in wound dressing and tissue engineering applications. This review summarizes various efforts have been made in these areas with several representative examples indicating use of various materials and approaches. Further the concerns for future direction regard to clinical phase transfer has been discussed.

Elektro-eğirme yöntemi ile üretilen nanolifler, son yıllarda nanofibröz yapı iskelelerinin geliştirilmesinde büyük ilgi gördü ve biyomimetik yapıları nedeniyle farklı biyomedikal uygulamalarda kullanıldı. Özellikle, elektro-eğirme yöntemi ile üretilen nanolifler doğal hücre dışı matris (ECM), birbirine bağlı gözenekler, geniş yüzey alanı, işlevselleştirme kolaylığı ve hücre adezyonunu, farklılaşmasını ve proliferasyon davranışını etkilemede büyük önem taşıyan mekanik performans dahil olmak üzere birçok faydalı özellik sergiler. Bugüne kadar, çok çeşitli yararlı özellikleri kabul eden bu nanolifler, yara örtüsü ve doku mühendisliği uygulamalarında kullanılmıştır. Bu derlemede, çeşitli malzemelerin ve yaklaşımların kullanımını gösteren birkaç temsili örneklerle bu alanlarda çeşitli çabaların yapıldığını özetlemektedir. Ayrıca, klinik faz transferine ilişkin gelecekteki yön endişeleri tartışılmıştır.Download Article in PDF (11.0 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2023 Hacettepe University