Volume 48 - Issue 3 - 231 - 238

The Effect of Exercise at High Altitude on Muscle Serum Enzymes and Some Biochemical Parameters

Yüksek İrtifada Yapılan Egzersizin Kas Serum Enzimleri ve Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi


High altitude conditions cause changes in organism functions. Low oxygen concentration, low heat and exposure to ultraviolet rays for a long time trigger these changes. In our study, the effects of exercise at 1055 m and 2500 m on: the levels or activities of malondialdehyde (MDA), creatinine, lactate dehydrogenase (LDH) and aspartate aminotransferase (AST), total protein, glucose, cholesterol were investigated. Twelve healthy individuals were included in the study. They exercised 3 hours a day for 5 days in both altitudes. Blood samples were taken and placed into the tubes with anticoagulants, both at the first day and on the fifth day, at 1055 m and 2500 m altitude before and after exercise, the samples were then centrifuged and separated from their plasma. The resuts indicate that glucose and AST (aspartate aminotransferase) increased at 2500 meters, while MDA (malondialdehyde) decreased. At 1500 meters, glucose and creatinine were found to be released, while AST (aspartate aminotransferase) was decreased. Considering the samples taken 10 days after the volunteers returned from 2500 m to 1055 m, the results were found to approach 2500 m pre-exercise values. When the results of 1055 m and 2500 m were compared to the 1st and 5th days, glucose and creatinine were found to be increased both at 1050 m and at 2500 m. It was observed that LDH (lactate dehydrogenase) increased significantly at 5th of 2500m compared to 1st day. Our results showed that both exercise and high altitude affect muscle serum enzymes and glucose MDA values, but these changes do not pose a risk of disease that would require medical intervention.

Yüksek irtifa şartları organizma fonksiyonlarında değişimlere neden olur. Solunan havadaki düşük oksijen konsantrasyonu, düşük ısı ve uzun sure ultraviyole ışınlarına maruz kalmak bu değişiklileri tetiklemektedir. Çalışmamız 1055m ve 2500 m’de yapılan egzersizin Malondialdehit (MDA), Kreatinin, LaktatDehidrojenaz (LDH) ve AspartatAminotransferaz (AST), Total Protein, Glucose, Kolestorol üzerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmaya 12 sağlıklı birey dahil edildi. Her iki yerde 5 gün boyunca günde 3 saat egzersiz yaptılar. Egzersizden önce ve egzersizden hemen sonra 1055 m ve 2500 m yükseklikte hem ilk gün hem de beşinci günde Antikoagülantlı tüplere alınan kan örnekleri santrifüj edilerek plazmalarına ayrılmıştır. 2500 metrede Glucose ve AST (aspartat aminotransferaz) artış gösterdiği bulundu. MDA (malondialdehid) ise azalmıştır. 1500 metrede ise yine Glucose, kreatinin arttığı bulunurken, AST (aspartataminotransferaz) azalmıştır. Gönüllüler 2500 m’den 1055 m’ye geri döndükten 10 gün sonra alınan örnekler değerlendirildiğinde sonuçların 2500 m egzersiz öncesi değerlerine yaklaştığı bulunmuştur. 1055 m ve 2500 m 1. ve 5. gün sonuçları karşılaştırıldığında Glucose ve kreatinin hem 1050 m de hem de 2500 m de arttığı bulunmuştur. LDH (laktatdehidrogenaz)’ın 2500 m de 1. Güne göre 5. gün büyük oranda artış gösterdiği görülmektedir. Sonuçlarımız hem egzersizin hem de yüksek irtifanın kas serum enzimleri, Glucose ve MDA değerlerini değiştirdiği fakat bu değişikliklerin tıbbi bir müdahale gerektirecek hastalık riski oluşturmadığını göstermiştir.Download Article in PDF (364.4 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University