Volume 48 - Issue 2 - 179 - 190

Lectin Affinity Based Recognition Nanomaterial for Glucose

Glukoz için Lektin Afinite Temelli Tanıyıcı Nanomalzeme


Glucose is an important biomolecule because it is an important source of energy for cells and is used as an intermediate/ metabolic agent. Selective recognition of glucose is important for diagnosing many metabolic diseases. In this study, lectin ligand (Con A) attached p(GMA) nanopolymer was synthesized and characterized. The best interaction of p(GMA)-ConA nanopolymer and glucose was determined to be 10 mM glucose concentration at pH = 8.0. In the selectivity assay, p(GMA)-Con A was found to be 2-fold selective for glucose than galactose. Lectin affinity based nanopolymeric system that is selective, with high surface area, low cost and highly biocompatible with high adsorption capacity has been developed for recognition of glucose.

Glukoz hücreler için önemli bir enerji kaynağıdır ve bir ara / metabolik ajan olarak kullanılır. Glukozun seçici olarak tanınması birçok metabolik hastalığın teşhisi için önemlidir. Bu çalışmada, p(GMA) nanopolimerine lektin ligandı (ConA) bağlanarak p(GMA)-ConA sentezlendi ve karakterize edildi. p(GMA)-ConA nanopolimeri ve glikozun en iyi etkileşiminin 10 mM glukoz konsantrasyonu ve pH = 8.0 koşullarında olduğu belirlenmiştir. Seçicilik analizinde p(GMA)-ConA’nın, glukoz için galaktozdan 2 kat seçici olduğu bulunmuştur. Glukozun tanınması için seçici, yüksek yüzey alanına sahip, düşük maliyetli ve yüksek adsorpsiyon kapasitesiyle yüksek oranda biyouyumlu olan lektin afinite esaslı nanopolimer sistem geliştirilmiştir.Download Article in PDF (1.9 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University