Volume 48 - Issue 2 - 119 - 123

Implications From A Microarray Analysis: Solute Carrier Proteins May Be Potential Targets to Combat Stemness of Breast Cancer

Mikrodizin Analizinden Bulgular: SLC Taşıyıcı Proteinleri, Meme Kanseri Kök Hücreleriyle Mücadelede Potansiyel Hedefler Olabilir


Self renewal of cancer stem cells, intrinsic and/or acquired drug resistance are the main factors preventing the anti- cancer therapy strategies for breast cancer. There are progressing studies to develop new therapeutic agents and to investigate the biomarker molecules to be targeted. In this study, a cDNA microarray analysis was performed in anticancer drug-paclitaxel resistant breast cancer cell line, which expresses the properties of breast cancer stem cells (BCSC). The drug sensitive parental MCF-7 cell line was used as control group. The genes overexpressed in BCSC-like cells that encode solute carrier (SLC) proteins were analyzed. According to the results, 21 SLC protein encoding genes were upregulated in the range of 2.0 and 35 folds. The genes, SLC38A5, SLC43A3, SLC6A15, SLC1A1, SLC2A3, SLC26A2, SLC22A15 and SLC16A3 are overexpressed about 9-35 folds. So, the related proteins may be regarded as potential targets and this will open a new research venue for the discovery of biomarkers to target breast cancer stem cells.

Meme kanseri kök hücrelerinin kendi kendini yenilemesi, kendiliğinden olan ve sonradan kazanılan ilaç direnci, meme kanserinin tedavisi stratejilerini önleyen ana faktörlerdir. Yeni terapötik ajanlar geliştirmek için yapılan çalışmalarda hedeflenecek olan biyobelirteç molekülleri araştırılmaktadır. Bu çalışmada, meme kanseri kök hücrelerinin (MKKH) özelliklerini taşıyan, antikanser ilaç-paklitaksele dirençli meme kanseri hücre hattında tüm genom cDNA mikrodizin analizi yapılmıştır. İlaca duyarlı parental MCF-7 hücre hattı kontrol grubu olarak kullanılmıştır. MKKH benzeri hücrelerde solute carrier (SLC) taşıyıcı proteinleri kodlayan ve aşırı ifade edilen genler analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 21 adet SLC proteini kodlayan genlerin ifade düzeyleri 2.0 ve 35 kat arasında artmıştır. SLC38A5, SLC43A3, SLC6A15, SLC1A1, SLC2A3, SLC26A2, SLC22A15, SLC16A3 genlerinin ifade düzeyleri 9 ile 35 kat arasında artmıştır. Dolayısıyla, ilgili proteinler potansiyel hedefler olarak kabul edilebilir ve bu bilgiler, meme kanseri kök hücrelerini hedef alan biyobelirteçlerin keşfedilmesi için yeni bir araştırma alanı açacaktır.Download Article in PDF (461.7 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University