Volume 48 - Issue 2 - 159 - 169

A Polymeric Adsorbent for Removal And Recovery of Nickel From Aqueous Media

Sulu Ortamdan Nikelin Uzaklaştırılması ve Geri Kazanımı Için Polimerik Bir Adsorban


The Interpenetrating Polymer Network (IPN) structure was obtained by gamma radiation of solution of polyethylene glycol (PEG) (35000MW) in an acrylonitrile (AN) to 14 and 60kGy doses were amidoximated with hydroxylamine solution at optimum amidoximation conditions. Effects of pH (2-10) and mNi/mIPN ratio (0.002-0.5) in Ni2+ adsorption were examined by batch process and optimum values were determined as 8 and 0.4 for both doses, respectively. Also, the effect of flow rate to Ni2+ adsorption was examined by the reflux flow process with a fixed-bed reactor at room temperature. Optimum flow rate is determined as 6 mL/s at optimum pH. Ni2+ adsorption studies were carried out in batch (pH= 6 and 8) and flow (pH= 8) systems. Maximum adsorption values reached for irradiated to 14 and 60kGy doses and amidoximated IPNs were given as 105 and 99 mgNi/gIPN in batch system (pH=6), 378 and 361 mgNi/gIPN in batch system (pH= 8) and 891 and 673mgNi/gIPN in flow system (pH= 8), respectively. Maximum elution efficiency was obtained for HCl as being 99.5% and 66.1% for IPNs irradiated to 14 and 60kGy doses and amidoximated, respectively. FTIR results showed that HCl caused structural deformation. Minimum elution efficiency was obtained for (NH4)2CO3 as being 60.1% and 58.2% for IPNs irradiated to 14 and 60kGy, respectively, by the minimum deformation.

Içiçe-geçmiş Polimer Ağı (IPN) yapı, polietilen glikol (PEG) (35000MW) çözeltisinin akrilonitril (AN) içerisinde 14 ve 60 kGy dozlarına gama ışınımıyla elde edilmiş ve optimum amidoximasyon koşullarında hidroksilamin çözeltisi ile amidoksimleştirilmiştir. Ni2+ adsorpsiyonunda pH (2-10) ve mNi/mIPN oranının (0.01-0.5) etkisi kesikli sistemde incelenmiş ve her iki doz için sırasıyla en uygun değer 8 ve 0.4 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, akış hızının Ni2+ adsorpsiyonuna etkisi sabit yataklı bir reaktör ile geri akışlı sistemde oda sıcaklığında incelenmiştir. En uygun akış hızı, en uygun pH’da 6 mL/dk olarak belirlenmiştir. Ni2+ adsorpsiyon çalışmaları, kesikli (pH= 6 ve 8) ve akışlı (pH= 8) sistemde gerçekleştirilmiştir. 14 ve 60kGy dozlarına ışınlanmış ve amidoksimleştirilmiş IPN’lerin en yüksek adsorpsiyon değerleri sırasıyla, kesikli sisteminde, pH= 6 için 105 ve 99 mgNi/gIPN pH= 8 için 378 ve 361 mgNi/gIPN, akışlı sistemde; pH= 8 için 891 ve 673 mgNi/gIPN olarak saptanmıştır. En yüksek elüsyon verimi, 14 ve 60kGy dozlarına ışınlanmış ve amidoksimleştirilmiş IPN’ler için sırasıyla %99.5 ve %66.1 olarak HCl ile elde edilmiştir. FTIR sonuçları, HCl’nin yapısal deformasyona neden olduğunu göstermiştir. En düşük deformasyonla 14 ve 60kGy’ye ışınlanan IPN’ler için elüsyon verimi %60.1 ve %58.2 olarak (NH4)2CO3 ile elde edilmiştir.Download Article in PDF (526.4 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University