Volume 46 - Issue 3 - 417 - 423

Specifying Some Quality Characteristics of Monofloral and Multifloral Honey Samples

Monofloral ve Multifloral Bal Numunelerinin Bazı Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi


In this study, the aim was to examine honey samples from different origins with two important methods that are used especially in distinguishing the purity and origin of honey. For this purpose, proline and melissopalynological analyses of honey samples obtained from four different regions of Turkey (Erzurum, Giresun, Hakkari, Rize) were performed. The melissopalynological analyses of the samples were carried out with a light microscope. Proline analysis was performed using the spectrophotometric method. As a result of melissopalynological analyses, samples of monofloral and multifloral flower honey were encountered. The proline ratios of honey samples ranged from 503.46 mg/kg to 696.09 mg/kg. In conclusion, as a result of melissopalynological analyses, proline content of honey samples that were determined to be chestnut honey was generally found to be lower.

Bu çalışmada özellikle balın saflığını ve orijinlerini ayırt etme noktasında kullanılan iki önemli yöntem ile farklı orijinlerden bal örneklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye’nin dört farklı bölgesinden (Erzurum, Giresun, Hakkari, Rize) elde edilen bal örneklerinin prolin analizi ve melissopalinolojik analizleri gerçekleştirilmiştir. Örneklerin melissopalinolojik analizleri ışık mikroskobu aracılığıyla yapılmıştır. Prolin analizleri ise, spektrofometrik yöntem kullanılarak yürütülmüştür. Melissopalinolojik analizler sonucunda monofloral ve multifloral çiçek balı örneklerine rastlanılmıştır. Bal örneklerinin prolin oranları 503.46 mg/kg-696.09 mg/kg arasında değişkenlik göstermiştir. Sonuç olarak, melissopalinolojik analizler neticesinde kestane balı olduğu tespit edilen bal örneklerinin prolin içeriğinin genellikle daha düşük olduğu tespit edilmiştiDownload Article in PDF (212.7 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University