Volume 46 - Issue 3 - 445 - 455

Effective Degradation of 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) with a Bacterial Consortium Developed from High TNT-degrading Bacteria Isolated from TNT-contaminated Soil

2,4,6-Trinitrotoluen (TNT) ile Kirlenmiş Topraktan İzole Edilen TNT’yi Parçayalan Bakterilerden Oluşan Bir Bakteri Konsorsiyumu ile TNT’nin Etkili Parçalanması


In this study, bacterial strains, capable of using TNT as a nitrogen source, were isolated from TNT-contaminated soil samples collected from military region in Kırıkkale, Turkey. We selected three strains that showed the highest TNT degradation capacity and according to 16S rRNA sequence analysis, the strains were identified asKlebsiella pneumoniae (designated SC1 K1, showed 99% homology), Raoultella planticola (designated SC1 K4, showed 99% homology) and Pseudomonas putida (designated SC1 K5, showed 99% homology). These strain were cultured in medium containing 100 mg L-1 TNT, SC1 K1 degraded 90 % of the initial TNT, SC1 K4 degraded 95 % of the initial TNT, and SC1 K5 degraded 84 % of the initial TNT after 24 h of incubation. Then, to remove TNT more efficiently, we constructed a bacterial consortium with these strains. The developed consortium was cultured in medium containing 100 mg L-1 TNT and the consortium removed 97.2 % of the initial TNT after four-hour incubation period. According to HPLC analyses, The consortium transformed TNT to 2-amino-4,6-dinitrotoluene, 4-amino-2,6-dinitrotoluene and an unknown metabolite. The isolates showed high TNT degradation capacity compared to many previous studies and the developed bacterial consortium can be used to remediate the TNT-contaminated environments.

Bu çalışmada, Kırıkkale’de askeri bölgeden alınan TNT ile kontamine toprak örneklerinden, TNT’yi azot kay- nağı olarak kullanabilen bakteri suşları izole edilmiştir. En yüksek TNT parçalama kapasitesi gösteren üç suş seçilmiş ve 16S rRNA dizi analizine göre suşlar Klebsiella pneumoniae (SC1 K1 olarak gösterildi,% 99 homoloji gösterdi), Raoultella planticola (SC1 K4 olarak gösterildi,% 99 homoloji gösterdi) ve Pseudomonas putida (SC1 K5 olarak gösterildi,% 99 homolog gösterdi) olarak tanımlanmıştır. Bu suşlar 100 mg L-1 TNT içeren besiyerinde kültür edilmiş ve 24 saatlik inkübasyon süresinin sonunda SC1 suşu başlangıçtaki TNT’nin % 90’ını, SC1 K4 suşu başlangıçtaki TNT’nin % 95’ini ve SC1 K5 suşu başlangıçtaki TNT’nin % 84’ünü parçalamıştır. Ardından, TNT’yi daha etkili parçalamak için bu suşlarla bir bakteri konsorsiyumu oluşturulmuştur. Geliştirilen konsorsiyum 100 mg L-1 TNT içeren besiyerinde kültür edilmiş ve 4 saatlik inkübasyon süresinden sonra konsorsiyum başlangıçtaki TNT’nin % 97,2’sini yok etmiştir. HPLC analizlerine göre, konsorsiyum TNT’yi 2-amino-4,6-dinitrotoluen, 4-amino-2,6-dinitrotoluen ve bilinmeyen bir metabolite dönüştürmüştür. İzolatlar önceki birçok araştırmaya kıyasla yüksek TNT parçalama kapasitesi göstermiş ve oluşturulan bakteriyel konsorsiyum TNT ile kontamine olmuş ortamların remediasyonunda kullanılabilir.Download Article in PDF (451.4 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University