Volume 46 - Issue 2 - 285 - 296

Cholesterol Adsorption from Artificial Human Plasma with Molecular Imprinted Polymeric Nanostructures

Moleküler Baskılanmış Polimerik Nanoyapıları ile Yapay İnsan Plazmasından Kolesterol Adsorpsiyonu


This study reports cholesterol adsorption from artificial human plasma using MIP nanostructures prepared with different template:monomer ratios. The adsorption capacity of CP is 19.9% and 16.1% higher than those of C3P and CP3, respectively and adsorption capacity of CP is significantly higher than NIP nanostructures. All selectivity coefficients and relative selectivity values were higher than 1 for artificial human plasma. Under optimum conditions, considerably high cholesterol was adsorbed from hypercholesterolemic plasma (95.33 %).

Bu çalışma, farklı kalıp-monomer oranları kullanılarak hazırlanmış MIP nanoyapıları ile yapay insan plazmasından kolesterol adsorpsiyonunu sunmaktadır. CP’nin adsorpsiyon kapasitesi C3P ve CP3’e göre sırayla %19,9 ve %16,1 daha yüksektir ve CP’nin adsorpsiyon kapasitesi NIP nanoyapılarına göre önemli derecede yüksektir. Tüm seçicilik katsayıları ve bağıl seçicilik değerleri yapay insan plazması için 1’den büyüktür. Optimum koşullarda, hiperkolesterolemik plazmadan oldukça yüksek kolesterol (%95.33) adsorplanmıştır.Download Article in PDF (1.5 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2023 Hacettepe University