Volume 46 - Issue 1 - 35 - 41

Reprogramming Human Melanocytes and Melanoma Cells with Yamanaka Factors

İnsan Melanositlerinin ve Melanoma Hücrelerinin Yamanaka Faktörleri ile Yeniden Programlanması


The generation of induced pluripotent stem (iPS) cells from somatic cells showed that cell fate could be manipulated by simply introducing a few transcription factors. The differentiation potential of iPS cells has uncovered a wide range of potential applications, including disease modeling, drug screening and regenerative therapy. In this study, we aimed to induce reprogramming of human melanocytes and melanoma cell lines via Sendai viral vectors encoding Yamanaka factors. Following transfection, pluripotent stem cell colonies have emerged in the melanocyte cultures, as evident by phase-contrast and fluorescence microscopy images. However, only cell clusters which were not positive for pluripotency markers were obtained in the melanoma cell cultures. This proved that there are differences between healthy and cancer cell reprogramming. Basal gene expression of Yamanaka factors, pluripotency markers and tumor-suppressor genes have been identified in order to understand the different responses for cell reprogramming in melanocytes and cancer cell lines. Future studies that will allow efficient reprogramming of cancer cells can improve our knowledge about cancer biology and therapy

Somatik hücrelerden uyarılmış pluripotent kök (uPK) hücrelerin üretilmesi, hücre kaderinin sadece birkaç transkripsiyon faktörü kullanılarak değiştirilebileceğini göstermiştir. uPK hücrelerinin farklılaşma potansiyeli sayesinde, rejeneratif terapi dahil olmak üzere hastalık modelleme ve ilaç tarama gibi çok çeşitli potansiyel uygulamaları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, Yamanaka faktörlerini kodlayan Sendai viral vektörleri kullanılarak insan melanositleri ve melanoma hücre dizilerinin yeniden programlanmasını amaçladık. Viral transfeksiyon sonrasında faz kontrast ve flüoresans mikroskobu görüntülemeleri ile melanosit kültürlerinde pluripotent kök hücre kolonilerinin ortaya çıktığı gözlenmiştir. Buna karşın, melanoma hücre kültürlerinde sadece hücre kümelenmeleri oluşmuş ve bunların pluripotens belirteçleri için pozitif olmadıkları belirlenmiştir. Bu da sağlıklı ve kanserli hücrelerin yeniden programlanması sırasında farklılıklar olduğunu göstermiştir. Yamanaka faktörlerinin, pluripotens belirteçleri ve tümör baskılayıcı genlerin bazal ifade seviyeleri analiz edilerek melanositlerde ve kanser hücre dizilerinde yeniden programlamanın farklı yanıtları anlaşılmaya çalışılmıştır. Kanserli hücrelerin etkin bir şekilde yeniden programlanmasına izin verecek çalışmaların yapılması, kanser biyolojisi ve tedavisi hakkındaki bilgimizi arttıracaktır.Download Article in PDF (452.6 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University