Volume 45 - Issue 2 - 263 - 268

Trivalent Cr(III) and Hexavalent Cr(VI) Chromium Affect Morphology and Diversity of Hematopoietic Outcome in Japanese Quail (Coturnix Japonica)

Trivalent Cr(III) ve Hekzavalent Cr(VI) Krom iyonlarının Japon Bıldırcınının (Coturnix Japonica) Morfolojisi ve Hematopoietik Sonuçları Üzerine Etkisi


Chromium is a naturally occurring heavy metal found commonly in the environment in trivalent Cr(III) and hexavalent Cr(VI) forms. Cr(VI) compounds are rated as potential carcinogens. The study covered an analysis of the effect of Cr(III) as CrCl3 (chromium chloride) and Cr(VI) as CrO3 (chromium oxide) on hematolo- gical parameters of Japanese quail (Coturnix japonica). Chromium was added to food and water ad libitium and the experiment lasted 20 days. Significant differences in values of heterophils and lymphocytes were obtained with the tendency of reducing the number of these blood cells. The surface of erythrocytes, thrombocytes and heterophils was significantly reduced (p<0.05). The lymphocytes surface was significantly reduced (p<0.05) during the application of Cr(VI) and increased (p<0.05) when Cr(III) was administered. Chromium caused su- ppression of the immune system, reduced leucopoiesis and affected on microcytic anaemia development. 

Krom, üç değerlikli Cr(III) ve altı değerlikli Cr(VI) formlarında yaygın olarak bulunan, doğal olarak oluşan bir ağır metaldir. Cr(VI) bileşikleri potansiyel kanserojenler olarak sınıflandırılmıştır. Çalışma, Japon bıldırcınlarının (Coturnix japonica) hematolojik parametrelerinde Cr(III)’ün CrCl3 (krom klorür) ve Cr(VI)’nın CrO3 (krom oksit) olarak etkisinin analizini kapsamaktadır. Krom yiyeceklere ve içeceklere ilave edilmiş ve deneyler 20 gün boyunca sürdürülmüştür. Kan hücrelerinin sayısında azalma eğilimi ile heterofiller ve lenfosit değerlerinde belirgin farklılıklar elde edilmiştir. Eritrositlerin, trombositlerin ve heterofillerin yüzeyi önemli derecede küçülmüştür (p<0.05). Lenfosit yüzeyi, Cr(VI) uygulaması sırasında önemli ölçüde küçülmüş (p<0.05), Cr(III) uygulandığında ise artmıştır. (p <0.05). Krom, bağışıklık sisteminin baskılanmasına, lökopoezin azalmasına ve mikrositer anemi gelişimine neden olmuştur. Download Article in PDF (243 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University