Volume 45 - Issue 1 - 135 - 142

Removal of Heavy Metals From Aqueus Solution Using Activated Carbon Embedded Cryogels

Aktif Karbon Gömülü Kriyojeller Kullanılarak Atık Sulardan Ağır Metal Uzaklaştırılması


In this study poly(hydroxyethyl methacrylate) (PHEMA) based activated carbon (AC) embedded cryogel discs were synthesized, characterized and their application for nickel and copper removal from aqueous solutions were investigated. The effect of pH and initial metal concentration on the adsorption capacity of the cryogels were studied in batch systems. Desorption of heavy metal ions was also studied and it was shown that synthe- sized discs could be repeatedly used without significant loss in the adsorption capacity after five repetitive adsorption–desorption processes. 

Bu çalışmada poli(hidroksi metakrilat) temelli aktif karbon gömülü kriyojel diskler sentezlenmiş, karakterize edilmiş ve sulu çözeltilerden ağır metal giderimi incelenmiştir. Sentezlenen kompozit kriyojel disklerin adsorpsiyon kapasitesine pH ve başlangıç metal iyonu derişiminin etkisi kesikli adsorpsiyon süreci kullanılarak incelenmiştir. Metal iyonlarının desorpsiyon çalışmaları gerçekleştirilmiş ve ard arda yapılan beş adsorpsiyon- desorpsiyon döngüsünden sonra kriyojellerin belirgin bir kapasite kaybına uğramadan tekrar kullanılabildiği gözlenmiştir. Download Article in PDF (564.9 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University