Volume 45 - Issue 1 - 43 - 53

Indoor Air Quality of the Library at İstanbul University, Turkey

İstanbul Üniversitesi (Türkiye) Kütüphanesinin İç Ortam Hava Kalitesi


This study aimed to determine the concentration and composition of opportunistic airborne microfungal pathogens in different parts of the library of İstanbul University, Turkey. Dichloran glycerol 18 agar and malt extract agar were used for isolation and a total of 1830 and 1290 microfungal colonies were collected during the whole study period, respectively. Contamination levels in sampling areas were classified according to the Commission of European Communities report’s classifications and a high contamination level was determined in Archive 1, while an intermediate contamination level was determined in other sampling areas. The most common airborne microfungi were identified as Aspergillus flavus, Aspergillus amstelodami, Aspergillus niger and Aspergillus fumigatus. 

Bu çalışmada, İstanbul Üniversitesi’nin farklı bölümlerindeki hava kökenli fırsatçı mikrofungal patojenlerin derişiminin ve kompozisyonunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Dikloran gliserol 18 agar ve malt özüt agar izolasyon için kullanılmış ve sırasıyla tüm örnekleme süresince toplam 1830 ve 1290 mikrofungus kolonisi toplanmıştır. Avrupa Birliği Komisyon raporuna göre örnekleme alanlarındaki kirlilik seviyeleri sınıflandırılmıştır. Diğer örnekleme alanlarında orta düzeyde kirlilik seviyesi saptanırken, Arşiv 1’de yüksek seviyede kirlilik saptanmıştır. En yaygın hava kökenli mikrofunguslar Aspergillus flavus, Aspergillus amstelodami, Aspergillus niger ve Aspergillus fumigatus olarak tanımlanmıştır. Download Article in PDF (225 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University