Volume 44 - Issue 4 - 375 - 383

The Microscopic and GC-MS Analysis of Turkish Honeydew (Pine) Honey

Türk Çam Ballarının Mikroskobik ve GC-MS Analizi


78 honey samples were collected from September to November between the years 2004-2006 where the most of the honeydew beekeeping process is realized in Muğla city in Turkey. All honey samples were inves- tigated with microscope and were checked the Number of Honeydew Elements (NHE) and the Number of Total Pollen (NTP). The quality of honey samples was determined by correlating NHE to NTP ratio and the honey which has NHE to NTP ratio bigger than 4.5 was accepted as a high density superior quality honeydew (pine) honey. As a result of identifications which have been made in microscope, 50 honey samples of 78 honey samples were selected as high quality pine honey and they were appropriate ones to study for GC-MS chemical compounds analysis. As a result of GC-MS chemical compounds analysis of 50 honeydew honeys were found chemical compounds which are important for human body. These are aromatic aldehydes, aldehydes, aromatic alcohols, flavanones, linear hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, aromatic acids, aromatic acid esters, linear acid esters and other chemical compounds. 

Türkiye’de arıcılığın yoğun olarak yapıldığı Muğla ilinden 2004-2006 yılları arasında Eylül ayından Kasım ayına kadar 78 çam balı örneği toplanmıştır. Toplanan bal örneklerinde mikroskop ile Balçiği Element Sayısına (NHE) ve Toplam Polen Sayısına (NTP) bakılmıştır. Bal örneklerinin kalitesi Balçiği Elementlerinin Sayısının Toplam Polen Sayısına oranı ile belirlenmektedir. Balçiği Elementi Sayısının Toplam Polen Sayısına oranı 4.5’un üstündeki ballar çok yoğun üstün kaliteli çam balı olarak kabul edilmektedir. Mikroskopta yapılan analiz sonucunda 78 bal örneğinin 50 tanesi çok yoğun üstün kaliteli çam balı olarak bulunmuştur. Ayrıca GC-MS analizlerinde balın kimyasal bileşenlerine bakılmıştır. 50 çam balı örneğinin GC-MS kimyasal bileşen analizinde insan sağlığı için önemli bileşenler bulunmuştur. Bunlar aromatik aldehitler, aldehitler, aromatik alkoller, flavanonlar, lineer hidrokarbonlar, aromatik hidrokarbonlar, aromatik asitler, aromatik asit esterleri, lineer asit esterleri ve diğer kimyasal bileşenlerdir. Download Article in PDF (301.9 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University