Volume 44 - Issue 3 - 283 - 292

Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells to Improve Damaged Heart Function after Modified Myocardial Infarction Rat Model

Modifiye Edilmiş Miyokardiyal Enfarktüs Rat Modelinden Sonra Hasarlı Kalp Fonksiyonlarının Kemik İliği Mezenşimal Kök Hücreler İle İyileştirilmesi


Although nowadays the treatment methods were improved, acute myocardial infarction (MI) and heart failu- re are the most important cardiovascular mortality and morbidity causes. In this study, mesenchymal stem cells (MSCs) collected from the bone marrow was injected into myocardial regeneration areas of the Wistar

albino rats with modified ischemic heart model and this areas were investigated by using electrocardiographic (ECG) data and histopathological analysis. In stem cell implementation group, an increase in the amount of ves- sels and cells were observed. In this group, the amplitudes of P waves, QRS complex and T waves had no chan- ges, whereas there was a significant reduction on T wave duration and heart beat rate reduced significantly (p≤0,001). S-T depression increased to normal levels was observed in reference and control groups more than in stem cell implementation group. 

Akut miyokard infarktüsü ve kalp yetmezliği; tedavideki gelişmelere rağmen günümüzde kardiyovasküler mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerindendir. Bu çalışmada, modifiye edilmiş iskemik kalp modeli oluşturulan Wistar albino sıçanlarda, kemik iliğinden elde edilen mezenşimal kök hücreler ile rejenere olan

miyokardiyal alanlar, elektrokardiyografik (EKG) ve histopatolojik analizler yapılarak gözlenmiştir. Kök hücre uygulama grubunda damar ve hücre sayısında diğer gruplara göre zamana bağlı olarak artış gözlenmiştir. Ayrıca bu grupta EKG verilerinden P dalgası, QRS kompleksi, T dalgası amplitüdleri diğer gruplara göre farklılık göstermezken, T dalgasının süresi ve kalp atım sayısında önemli derecede azalma gözlenmiştir (p≤0,001). Referans grubuna göre kontrol grubunda S-T çökmesinde artış gözlenirken, kök hücre uygulama grubunda azalma gözlenmiştir. Download Article in PDF (1.7 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2023 Hacettepe University