Volume 44 - Issue 2 - 185 - 192

Dolphins Inhabiting in Black Sea and Effects of Fisheries

Karadeniz’de Yaşayan Yunus Türleri ve Balıkçılığa Etkileri


Dolphins are the most important members of the marine mammals which undergo a decrease in population for many reasons such as overfishing, habitat degradation, maritime / traffic and pollution. Biodiversity in the Black Sea is low mostly due to the geographical isolation and low salinity, high hypoxic amount and anoxic bottom waters of 100-250 m depth as well. Therefore, only the three dolphin species; the harbour porpoise (Phocoena phocoena), common dolphin (Delphinus delphis) and bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) live in the Black Sea region. This study is about harbor porpoise, short-beaked dolphin and bottlenose dolphin living in the Black Sea . The results of the scientific researches and publications focusing on these species are scanned and gathered together. The biological characteristics, ecological requirements and habitats of these species are reviewed, effect on both ecosystem and fisheries are evaluated. Many species of the marine mam- mals are negatively effected by anthropogenic factors and as a result given in the Red List” by the the World Conservation Union (IUCN) where; Delphinus delphis is stated as least compromised (LC), he Mediterranean sub-population is stated as endangered (EN), Phocoena phocoena is stated as least compromised (LC), Tursiops truncatus is stated as least compromised (LC) and Mediterranean subpopulation of Tursiops truncatus is stated as sensitive (VU). Unintentional catch of dolphins, mostly resulting in death or killing of these species, by turbot nets having 280-360 mm mesh size is one of the leading anthropogenic factors. Besides, dolphins’ stealing fish particularly from the bottom gillnets with 32-44 mm mesh size and destroying these nets have a negative impact on fishing. In many parts of the world, many studies were perfomed to prevent unintentional catch (bycatch) of the dolphins and to keep away the dolphins from the nets in order to prevent fish stealing (depredation) and damaging of the nets. Studies have also been carried on focusing on the unintentional catch (bycatch) of dolphins in the Black Sea region, however researches particularly on acoustic dolphin repellents are very limited. 

Yunuslar; günümüzde aşırı avcılık, habitatlarının bozulması, deniz ticareti/trafiği ve kirlilik gibi birçok sebepten ötürü popülasyonları azalmış deniz memelilerinin en önemli üyeleridir. Başta coğrafik izolasyon olmak üzere düşük tuzluluk, yüksek hipoksik miktarı ve derinliği 100-250 m’nin altındaki suların anoksik olması nedeniyle Karadeniz’deki biyolojik çeşitlilik düşüktür. Bu nedenle yalnızca mutur (Phocoena phocoena), kısa gagalı yunus (Delphinus delphis) ve afalina (Tursiops truncatus) olmak üzere üç yunus türü yaşamaktadır. Çalışmada Karadeniz’de yaşayan mutur, kısa gagalı yunus ve afalina türü yunuslar ele alınmıştır. Bu türler üzerine yapılmış bilimsel araştırma sonuçları ve diğer yayınlar taranmış, elde edilen bilgiler derlenmiştir. Bu türlerin biyolojik özellikleri, ekolojik istekleri, yaşam alanları üzerinde durulmuş, gerek ekosisteme gerekse balıkçılığa etkileri üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Deniz memelileri gibi birçok türün özellikle antropojenik etmenler sonucunda olumsuz olarak etkilenmesinden dolayı Dünya Koruma Birliği (IUCN) tarafından “Kırmızı Liste” de Delphinus delphis türü en az tehlikede (LC), Akdeniz alt popülasyonu ise soyu tehlike altında (EN) olarak, Phocoena phocoena türü en az tehlikede (LC), Tursiops truncatus türü en az tehlikede (LC), Tursiops truncatus türünün Akdeniz alt popülasyonu ise hassas (VU) şeklinde belirtilmiştir. 280-360 mm ağ göz açıklığına sahip kalkan ağlarıyla gerçekleştirilen balıkçılıkta, yunusların istenmeden avlanması ve büyük olasılıkla ölmesi ya da öldürülmesi bu etkilerin başında gelmektedir. Ayrıca, özellikle 32-44 mm ağ göz açıklığına sahip dip uzatma ağlarıyla yapılan avcılıkta, yunusların ağlara yakalanmış balıkları çalması ve bu sırada ağları parçalaması da balıkçılık üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmaktadır. Dünyanın birçok bölgesinde, yunusların avcılık operasyonu sırasında istenmeden ağa takılmalarını (bycatch), ağa yakalanan balıkları çalmalarını (depredasyon) ve ağlara zarar vermelerini önlemek amacıyla, ağlara akustik kaçırıcılar takılarak yunusların ağlardan uzak tutulması konusunda değişik araştırmalar yapılmıştır. Karadeniz’de özellikle istemeden yapılan yunus avcılığı (bycatch) konusunda bazı çalışmalar gerçekleştirilmiş, fakat bu çalışmalar arasında akustik caydırıcılar ile yunusların avcılığının önlenmesi üzerine yapılan çalışma sayısı oldukça azdır. Download Article in PDF (121.2 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University