Volume 44 - Issue 1 - 77 - 86

Phanerochaete Chrysosporium Loaded Cryogel Column for Biosorption of Mercury (II) Ions from Aqueous Solutions ​

Sulu Çözeltilerden Civa Biyosorpsiyonu için Phanerochaete Chrysosporium Yüklü Kriyojel Kolon


The focus of present study was to evaluate the potential of Phanerochaete chrysosporium loaded monolithic composite cryogel columns for the removal of Hg2+ ions from aqueous environments. The swelling degree of the composite column was 6.68 g H2O/g whereas the plain cryogel column was observed as 7.12 g H2O/g. Optimum working conditions for the column were determined. The reuse of the column was investigated and the results showed that this specific column can be used heaps of times with observing no decrement the Hg2+ biosorption capacity significantly. Synthetic wastewater studies were also applied and the biosorption capacity for Hg2+ was 75.22 mg/g. 

Bu çalışmanın amacı, Phanerochaete chrysosporium yüklü mololitik kompozit kriyojel kolonlarla sulu ortamlardan Hg2+ iyonlarının uzaklaştırılma potansiyelini araştırmaktır. Yüklü olmayan kolonun şişme derecesi 7.12 g H2O/g iken kompozit kolonun şişme derecesi 6.68 g H2O/g’dır. Kolonun optimum çalışma koşulları belir- lenmiştir. Kolonun tekrar kullanılabilirliği incelenmiş ve sonuçlar bu özgül kolonun Hg2+ biyosorpsiyon kapasi- tesinde önemli bir azalma gözlenmeden defalarca kullanılabileceğini göstermiştir. Yapay atık su çalışmaları da uygulanmış ve bu sistem için Hg2+ için biyosorpsiyon kapasitesi 75.22 mg/g olarak bulunmuştur. Download Article in PDF (577 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University