Volume 44 - Issue 1 - 107 - 113

Genetic Variation and Microevolution at Allozyme Loci in Eastern Mediterranean Populations of the Geometrid Moth Cyclophora Puppillaria (Lepidoptera) ​

Geometrid Bir Güve olan Cyclophora Puppilaria (Lepidoptera)’nın Doğu Akdeniz Popülasyonlarındaki Allozim Lokuslardaki Genetik Varyasyon ve Mikroevrim


Genetic variation at 7 allozyme loci were determined in 4 Meditarranean populations of the moth Cyclophora puppillaria. Polymorphism levels, and gene diversities as Hardy-Weinberg heterozygosities are mostly substantial for the loci except for those in one of the samples. Pairwise genetic distances between the samples are expressed as FST values, and a high degree of differentiation exists for almost all of the pairwise comparisons. A test of natural selection, Ewens-Watterson test of neutrality, shows no sign of selective difference among electrophoretic allelic states over loci in all samples. Our results presents the the first picture of population genetic variation in this species and in accordance with the result of a previous DNA barcoding analysis pointing to low level of genetic variation. 

Ccylophora puppillaria’nın Akdeniz Bölgesi’nden örneklenen 4 popülasyonundaki 7 allozim lokusuna dayalı genetik varyasyonu ele almıştır. Hesaplanan polimorfizm düzeyleri, Hardy-Weinberg heterozigotluğu şeklindeki gen çeşitlilikleri popülasyonların biri dışında önemli büyüklüktedir. Popülasyonlar arası genetik uzaklıklar FST şeklinde ifade edilmiştir ve hemen tüm ikili karşılaştırmalar yüksek bir farklılaşma düzeyi olduğuna işaret etmektedir. Aynı zamanda, Ewens-Watterson nötralite testi, doğal seçilimin varlığını bulgulamak için kullanılmıştır ve test sonuçları bütün popülasyonlardaki tüm elektroforetik lokusların alelik durumları için seçilim önemli olmadığını göstermektedir. Elde ettiğimiz sonuçlar bu türe ilişkin ilk poülasyon genetik varyasyon profilini sunmaktadır ve daha önce gerçekleştirilen ve düşük düzeyli bir genetik varyasyon bulunduğunu ifade eden DNA barkodlama analizin sonucuyla da uyuşmaktadır Download Article in PDF (309.9 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University