Volume 43 - Issue 1 - 9 - 15

Determination and Comparison of Nosema apis and Nosema ceranae in Terms of Geographic and Climatic Factors

Coğrafik ve İklimsel Faktörler Açısından Nosema apis ve Nosema ceranae’nın Tespiti ve Karşılaştırması


Nosema species (Nosema apis and Nosema ceranae) are parasitic living beings that causing adult honey bee diseases called Nosemosis and honey bee colonies are often infected with Nosema species. Nosema species should be identified individually and should be compared with climatic and geographic factors in apiaries because of the requirements of different conditions. The aim of this study is screen Nosema species in the apiaries that have different climatic and geographic factors and compare the incidence of Nosema species according to these factors. With the fieldworks conducted within this study, 30 adult bees from each of 169 apiaries were collected and were studied in the laboratory for the detection of Nosema species. The incidence of Nosema species according to environmental and climatic structure of the apiaries were compared statisti- cally. The difference among the selected provinces was found statistically significant in terms of Nosema infection levels by using one-way ANOVA test. At the result of this study, the determination of more Nosema ceranae infected colonies demons- trates that Nosema ceranae’s spread increased in honey bees and it began to take the place of Nosema apis. It was observed that the temperature and humidity values of the apiaries directly affect the Nosema spore density. The Pearson correlation’s tests showed that the increase of these two factors increase Nosema ceranae incidence while the decrease of these two fac- tors increase Nosema apis incidence. Therefore, it was observed that geographic and climatic differences affect the Nosema species and their infection levels. 

Nosema apis ve Nosema ceranae, Nosemosis adı verilen ergin bal arısı hastalığına neden olan parazitik canlılardır ve bal arısı kolonileri sıklıkla Nosema türleri ile enfekte olmaktadır. Her iki tür de iklimsel olarak farklı koşullara ihtiyaç duyduğundan Nosema türlerinin ayrı olarak tespiti ile iklimsel ve coğrafik olarak bulundukları bölgelerin karşılaştırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; farklı iklimsel ve coğrafik faktörlere sahip yerlerdeki arılıkların Nosema spp. açısından taranması ve bu faktörlere göre Nosema türlerinin insidansının karşılaştırılmasıdır. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen arazi çalışmaları ile 169 arılığın her birinden 30 adet ergin arı toplanmış ve Nosema türlerinin tespiti için laboratuvarda incelemeye alınmıştır. Arılıkların çevresel ve iklimsel yapılarına göre Nosema türlerinin insidansı istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Yapılan istatistiki çalışmalarda, tek yönlü ANOVA testi kullanarak iller arasında Nosema enfeksiyon düzeyi bakımından farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, Nosema ceranae ile enfekte olmuş kolonilerin daha fazla görülmüş olması, bal arılarında yayılımının arttığını ve Nosema apis’in yerini almaya başladığını göstermektedir. Arılıkların sıcaklık ve nem değerlerinin Nosema spor yoğunluğunu doğrudan etkilediği görülmüştür. Bu iki faktörün artış gösterdiği yerlerde Nosema ceranae’nın, azaldığı yerlerde ise Nosema apis’in yoğunluğunun arttığı Pearson korelasyon testleri ile tespit edilmiştir. Dolayısıyla coğrafik ve iklimsel farklılıkların, Nosema türleri ve enfeksiyon düzeyleri üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Download Article in PDF (448.8 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University