Volume 40 - Issue 2 - 165 - 170

The Comparative Study on the Acute Toxicity of Dichlorvos on Guppy (Poecilia reticulata, P., 1859) and Carp (Cyprinus carpio, L., 1758)

Dichlorvos’un Lepistes (Poecilia reticulata, P., 1859) ve Sazan (Cyprinus carpio, L.,1758) Üzerine Akut Toksik Etkisinin Karşılaştırılması


Dichlorvos, which is extensively used organophosphate insecticide, was investigated in the present study for acute toxicity. Guppy (Poecilia reticulata) and carp (Cyprinus carpio) were selected for the bioassay experiments. The experiments were repeated 3 times and 180 guppy and 180 carp were used. Behavioral changes of fishes at each dichlorvos concentrations were observed for the individual fish. Lethal concentration of the insecticide on two fish species were determined using the Finney Probit Analysis Statistical Method. The 96-h LC50 values for guppy and carp were estimated as 1.84 mg/L and 2.51 mg/L respectively. 

Yaygın kullanıma sahip bir organofosfat pestisit olan dichlorvos, bu çalışma kapsamında akut toksik etkisi bakımından incelenmiştir. Deneylerde lepistes (Poecilia reticulata) ve sazan (Cyprinus carpio) balıkları kullanılmıştır. Deneyler, 3’er tekrarlı olarak yapılmış ve 180 adet lepistes, 180 adet sazan balığı kullanılmıştır. Her bir dichlorvos konsantrasyonu için, balıklarda meydana gelen davranışsal değişiklikler kaydedilmiştir. İnsektisitin her iki balık türü için letal konsantrasyon değeri Finney Probit Analizi istatistiksel metodu kullanılarak tayin edilmiştir. Dichlorvos’un 96 saatlik LC50 değeri lepistes ve sazan balıkları için sırasıyla; 1.84 mg/L ve 2.51 mg/L olarak bulunmuştur. Download Article in PDF (318.3 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University