Volume 40 - Issue 2 - 149 - 154

Effects of Extracts Obtained from Nepeta italica L. and Nepeta cilicia Boiss. Apud Bentham on Antioxidant Enzymes

Nepeta italica L. ve Nepeta cilicia Boiss. Apud Bentham Türlerinden Elde Edilen Ekstraktların Antioksidant Enzimler Üzerine Etkileri


In the study, the effects of methanol and hexane extracts obtained from Nepeta italica L. and Nepeta cilicia Boiss. apud Bentham on antioxidant enzymes in healthy rat erythrocyte were studied. The ethanol extract of N. cilicia caused a decrease in glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) activity and an increase in catalase (CAT) activity. There wasn’t significant enzyme value in the group treated with the hexane extract of N. cilicia. However, the ethanol extract of N. italica caused a decrease in superoxide dismutase (SOD) and CAT activities. In group treated with hexane extract of N. italica, a significant decrease in SOD and CAT activities was observed, whereas a significant increase in G6PD activity was observed. Also, a statistically significant difference in MDA wasn’t found in all groups. In conclusion, it may suggest that the extracts are devoid of pro- oxidant properties, because lipid peroxidation hasn’t been observed, although the extracts have caused some changes in antioxidant enzymes. 

Bu çalışmada, Nepeta italica L. and Nepeta cilicia Boiss. apud Bentham türlerinden elde edilen hekzan ve metanol ekstraktlarının sağlıklı rat eritrosit antioksidan enzimleri üzerine etkileri araştırılmıştır. N. cilicia etanol ekstraktı, glukoz-6-fosfat dehidrogenez (G6PD) aktivitesinde azalmaya, katalaz (CAT) aktivitesinde artışa neden olmuştur. N. cilicia hekzan ekstraktı uygulanan grupta, enzim değerlerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bununla birlikte, N. italica etanol ekstraktı, süperoksit dismutaz (SOD) ve CAT aktivitelerinde azalmaya neden olmuştur. N. italica hekzan ekstraktının uygulandığı grupta ise G6PD aktivitesinde artış gözlenirken, SOD ve CAT aktivitelerinde azalma gözlenmiştir. Tüm gruplarda, malondialdehid (MDA) seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç olarak, ekstraktların antioksidan enzimlerde bazı değişimlere neden olmasına karşın lipid peroksidasyonu gözlenmemiştir, bu nedenle bitki ekstraktlarının pro-oksidan bir özellik göstermediği söylenebilir. Download Article in PDF (180 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University