Volume 39 - Issue 3 - 231 - 239

New Trends in Electrochemical Protein Sensors

Elektrokimyasal Protein Sensörlerinde Yeni Yaklaşımlar


Proteins are essential parts of organisms and participate in every process within cells. Protein biosensors are becoming more essential for the through and systematic investigation of complex biological processes. Several methods have been used for development of protein biosensors e.g., surface plasmon resonance, quartz crystal microbalance, chemiluminescence, electrophoresis, fluorescence techniques and electrochemical methods. There has been growing interest for electrochemical metods in protein research (like protein-protein interactions, or some diseases related to proteins investigations). Herein, this paper will specifically focus on new trends in electrochemical protein sensors. 

Proteinler organizmaların yapıtaşlarından birisi olup, hücre içerisindeki tüm mekanizmalarda görev alır. Kar- maşık biyolojik sistemlerin araştırılmasında protein biyosensörleri önem taşımaktadır. Yüzey plazmon re- zonansı, kuvartz kristal mikroterazisi, kemilüminesans, elektroforez, floresans teknikleri ve elektrokimyasal yöntemler protein biyosensörlerinde kullanılan tekniklerden bazılarıdır. Son yıllarda protein araştırmalarında (protein-protein etkileşimleri ve protein kaynaklı hastalıkların incelenmesi gibi çalışmalar) elektrokimyasal teknikler büyük ilgi görmektedir. Bu derlemede, özellikle elektrokimyasal protein sensörlerindeki yeni yaklaşımla- ra değinilmiştir. Download Article in PDF (186.3 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University