Volume 39 - Issue 3 - 283 - 288

Immobilization of Lipase and Lipase Producing Yeast, Yarrowia lipolytica NBRC 1658 ​

Lipaz ve Lipaz Üreten Yarrowia lipolytica NBRC 1658 Suşunun İmmobilizasyonu


Lipase production was screened out of three Yarrowia strains and a novel Candida tropicalis strain isolated from soil samples and Yarrowia lipolytica NBRC 1658 showed the highest lipolytic activity was selected. Lipase produced by Yarrowia lipolytica NBRC 1658 was partially purified by ammonium sulfate precipitation and dialysis. Crude lipase, partially purified lipase and the yeast Yarrowia lipolytica NBRC 1658 was used for immobilization. Immobilization was carried out on carriers such as Sodium-alginate, k-Carrageenan and Agar- Agar. The highest lipase activity was detected in unimmobilized purified lipase sample as 11.17 U/ml. 

Üç farklı Yarrowia suşu ve toprak örneklerinden yeni izole edilmiş bir Candida tropicalis suşundan lipaz üretimi araştırılmış ve en yüksek lipolitik aktiviteye sahip suş olan Yarrowia lipolytica NBRC 1658 suşu seçilmiştir. Yarrowia lipolytica NBRC 1658 suşundan üretilen lipaz amonyum sülfat çöktürmesi ve diyaliz ile kısmi olarak saflaştırılmıştır. Kaba enzim, kısmi olarak saflaştırılmış lipaz ve Yarrowia lipolytica NBRC 1658 suşu ayrı ayrı sodyum-aljinat, k-Karragenan ve Agar-Agar’a tutuklanmıştır. En yüksek lipaz aktivitesi ise immobilize edilmeyen kısmi saflaştırılmış suşta 11.17 U/ml olarak saptanmıştır. Download Article in PDF (687.4 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University