Volume 39 - Issue 2 - 93 - 110

Extracorporeal Affinity Therapy

Ekstrakorporal Afinite Tedavisi


Extracorporeal therapies are directed at the removal of potential toxic substances including bilirubin, pathogenic antibodies, various circulating immune-complexes, cholesterol, toxic metal ions, etc. from human plasma. The conventional extracorporeal therapies including plasma exchange, hemodialysis, hemofiltration and hemoperfusion are non-selective techniques. In addition the requirement for plasma substitutes such as albumin is very high. Moreover, the dangers of hepatitis or immune reactions accompany these therapies while using plasma for plasma products. Today, one of the most promising procedures for extracorporeal therapy is specific affinity adsorption. Affinity carriers may be used in hemoperfusion system, where blood is directly perfused through the column filled with these carriers. This type of application is effective, simple and inexpensive. In this article, some interesting applications on extracorporeal affinity therapies for removal of toxic substances from human plasma are briefly reviewed. 

Ekstrakorporal tedaviler bilirubin, patojenik antibadiler, dolaşımdaki çeşitli immün kompleksler, kolesterol, toksik metal iyonları gibi olası toksik maddelerin insan plazmasından uzaklaştırılmasına yöneliktir. Plazma değişimi, hemodiyaliz, hemofiltrasyon ve hemoperfüzyonu içeren geleneksel ekstrakorporal tedaviler seçici ol- mayan yöntemlerdir. Ayrıca, albümin gibi plazma desteklerine olan ihtiyaç oldukça fazladır. Dahası, plazma ve plazma destekleri kullanılırken hepatit veya immün reaksiyonların ortaya çıkma tehlikesi bulunmaktadır. Günü- müzde ekstrakorporal tedavinin en umut verici uygulaması spesifik afinite adsorpsiyonudur. Afinite taşıyıcılar, kanın bu taşıyıcılarla doldurulmuş kolondan doğrudan geçirildiği hemoperfüzyon sisteminde kullanılabilir. Bu tür uygulama etkili, basit ve ucuzdur. Bu derlemede, ekstrakorporal tedavinin insan plazmasından toksik mad- delerin uzaklaştırılması için kullanıldığı bazı ilginç uygulamalar kısaca verilmiştir. Download Article in PDF (682.2 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University