Volume 39 - Issue 2 - 133 - 138

Affinity Separation and Characterization of IgG Subfragments by Fast Protein Liquid Chromatography with HiTrap_r Protein A Column

HiTrap_r Protein A Kolon İçeren Hızlı Protein Sıvı Kromatografisi ile IgG Altbirimlerinin Afinite Ayrılması ve Karakterizasyonu


It has been previously reported that the antibody molecules can be cleaved into fragments by the proteolytic enzymes and these fragments provide information to determine an antibody’s structure and function. Antibody fragments offer several advantages over intact antibodies for use in experimental applications and immunochemical techniques. These fragments have smaller sizes and higher chemical and physical resistances. In this study, papain was used for the digestion of human IgG and the resulting fragments were separated by Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC). For this purpose, GE Healthcare HiTrap_r Protein A FF column was used, the resolution (Rs) and theoretical plate numbers (N) of the column were calculated. The unbound and bound fragments were collected by the Frac 920 fraction unit of the FPLC system and the collected fragments were analysed by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). 

Antibadi moleküllerinin proteolitik enzimlerle alt birimlerine parçalanabildiği bilinmektedir. Bu alt birimler, antibadilerin yapısı ve işlevlerinin belirlenmesi çalışmalarında önemli veriler sunmaktadır. Deneysel uygulamalarda ve immünokimyasal teknikler için antibadi alt birimleri, parçalanmamış bütün antibadi moleküllerine göre önemli avantajlar sunmaktadır. Alt birimlerin boyutları daha küçüktür, kimyasal ve fiziksel dirençleri daha yüksektir. Sunulan çalışmada, insan immunoglobulin G parçalanması için papain kullanılmıştır. Elde edilen alt birimler, hızlı protein sıvı kromatografisi (FPLC) sistemi ile ayrılmıştır. Bu amaç için GE Healthcare HiTrap_r Protein A FF kolon kullanılmış, ayırıcılık (Rs) ve teorik plaka sayısı (N) hesaplanmıştır. Kolona tutunan ve tutunmayan alt birimler, FPLC sisteminin Frac 920 fraksiyon toplama birimi ile toplanmış ve enzim-bağlı immünosorbent kit (ELISA) ve sodyum dodesil sülfat-poliakrilamid jel elektroforez (SDS-PAGE) yöntemleri ile karakterize edilmiştir. Download Article in PDF (186.0 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University