IMMOBILIZATION of THROMBIN to ALGINATE GEL and in vitro APPLICATION of IMMOBILIZED THROMBIN. (TROMBİNİN ALGİNAT JELİNE İMMOBİLİZASYONU ve İMMOBİLİZE TROMBİNİN in vitro UYGULAMASI)

Main Article Content

Alper Akkaya

Abstract

Bleeding is one of the biggest problem of humanity. Blood loss in road traffic accidents and surgical operations is an important cause of death. In this study, a product which could decrease bleeding time was developed. The production process of developed product was very simple and the product has commercialization potential. Thrombin was immobilized to calcium alginate beads via ionic interactions. In this method, negative charged carboxylate groups of calcium alginate interacted ionically with the positive charge of thrombin. Optimization studies of thrombin immobilization were performed for increasing immobilization efficiency and it was found to be 4.1% at the end of optimization studies. The thrombin immobilized calcium alginate beads were used for the recalcification time test. The recalcification time is an indicator of bleeding time. The thrombin immobilized calcium alginate lowered recalcification time to 50 percent. Developed product has a potential to stop bleeding.


 


Kanama, insanlığın en büyük problemlerinden biridir. Trafik kazaları ve cerrahi operasyonlardaki kan kaybı, ölümün önemli bir sebebidir. Bu çalışmada, kanama süresini azaltabilecek bir ürün geliştirildi. Geliştirilen ürünün üretim süreci çok basitti ve ürünün ticarileşme potansiyeli bulunmaktadır. Trombin, iyonik etkileşimler yoluyla kalsiyum aljinat boncuklara immobilize edildi. Bu yöntemde, kalsiyum aljinatın negatif yüklü karboksilat grupları, trombinin pozitif yükleriyle iyonik olarak etkileşime girdi. İmmobilizasyon verimini arttırmak için trombin immobilizasyonunun optimizasyon çalışmaları yapıldı ve optimizasyon çalışmalarının sonunda immobilizasyon verimi %4,1 olarak bulundu. Trombin immobilize kalsiyum aljinat boncukları, rekalsifikasyon zamanı testi için kullanıldı. Rekalsifikasyon zamanı, kanama süresi için bir indikatördür. Trombin immobilize kalsiyum aljinat, rekalsifikasyon zamanını %50'ye düşürdü. Geliştirilen ürün kanamayı durdurma potansiyeline sahiptir.


 

Article Details

How to Cite
AKKAYA, Alper. IMMOBILIZATION of THROMBIN to ALGINATE GEL and in vitro APPLICATION of IMMOBILIZED THROMBIN. (TROMBİNİN ALGİNAT JELİNE İMMOBİLİZASYONU ve İMMOBİLİZE TROMBİNİN in vitro UYGULAMASI). Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, [S.l.], v. 45, n. 3, p. 287-294, mar. 2018. ISSN 1303-5002. Available at: <http://hjbc.hacettepe.edu.tr/index.php/hjbc/article/view/30>. Date accessed: 14 dec. 2018.
Section
Articles